ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน 9วัน6คืน By Thai Airways

รหัส UJ34511
ทัวร์เดนมาร์ก / นอร์เวย์ / สวีเดน
9 วัน 6 คืน

ที่เทียว

16

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿119,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 6 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน

ย่อ

วันที่ 2

โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – ล่องเรือสำราญ DFDS

ย่อ

วันที่ 3

ออสโล – ชมเมือง – ฟลัม/วอสส

ย่อ

วันที่ 4

วอสส์ – นั่งรถไฟสายฟลอมบานา – ล่องเรือฟยอร์ด เบอร์เกน

ย่อ

วันที่ 5

เบอร์เกน – นั่งรถรางฟลอยเยน – ชมเมืองเก่า – โกล

ย่อ

วันที่ 6

โกล – คาร์สตัด – โอเรบรู

ย่อ

วันที่ 7

โอเรบรู – สต๊อคโฮล์ม – เข้าชมศาลาว่าการสต๊อคโฮล์ม อิสระช้อปปิ้ง

ย่อ

วันที่ 8

สต๊อคโฮล์ม – ชมเมือง – สนามบิน

ย่อ

วันที่ 9

กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJGO03
สายการบิน Vetjet Air, Thai Lion Air
4 คืน
14881
รหัส UJ11194
สายการบิน Thai Airways
6 คืน
129900
รหัส UJBT039
สายการบิน Thai Lion Air
3 คืน
15999
รหัส UJ11280
สายการบิน Thai Airways
6 คืน
119900
รหัส UJ11257
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
179900
รหัส UJ01103
สายการบิน Emirates
7 คืน
104900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน 9วัน6คืน By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย