ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์แกรนด์ไอซ์แลนด์ (ล่าแสงเหนือ) 10 วัน 8 คืน By Finnair

รหัส UJ11122
ทัวร์ไอซ์แลนด์
10 วัน 8 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿169,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 8 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– เฮลซิงกิ- ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 2

เรคยาวิค – วงแหวนทองค า – อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ น ้าพุร้อนกีเซอร์ – น ้าตกกูลฟอสส์ – เคริด – น ้าตกเซลยาลันส์ฟอส - วิค/ดีร์โฮเลย์

ย่อ

วันที่ 3

ดีร์โฮเลย์– ทุ่งลาวาเอลดราอุน – ธารน ้าแข็งสกีดาราโจกูล โจคูลซาลอน – หาดไดมอนด์บีช – ล่าแสงเหนือ

ย่อ

วันที่ 4

ถ้ำน้ำแข็งคัทลา–หาดทรายดำ–เรนิสแดรงการ์ อาร์นาร์ดรังกูร์(หินนกอินทรีย์) – น้ำตกสโกกาฟอสส์– เซลฟอสส์

ย่อ

วันที่ 5

เซลฟอสส์ – ขับรถสโนว์โมบิล – ธารน ้าแข็งลางโจกุล เรคยาวิค – ประภาคารกรอตตา – แช่น ้าแร่บูล ลากูน

ย่อ

วันที่ 6

เรคยาวิค - กรุนดาร์ฟยอร์ดูร์– ภูเขาเคิร์กจูเฟล ชมเมืองเก่าเรคยาวิค

ย่อ

วันที่ 7

เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ ชมวิวเมืองเรคยาวิค(อาคารพาลาน) – ช้อปปิ้ง

ย่อ

วันที่ 8

สนามบินเคฟลาวิก – กรุงเฮลซิงกิ – ช้อปปิ้ง

ย่อ

วันที่ 9

กรุงเฮลซิงกิ – เดินทางกลับ

ย่อ

วันที่ 10

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJVW037
สายการบิน Oman Air
5 คืน
69999
รหัส UJ11152
สายการบิน KOREAN AIR
6 คืน
189900
รหัส UJ015
สายการบิน Emirates
5 คืน
99900
รหัส UJVF10
สายการบิน Thai AirAsia X
3 คืน
29888
รหัส UJFM26
สายการบิน Thai Lion Air
2 คืน
12999
รหัส UJBT062
สายการบิน Air Asia
3 คืน
13999

จองผ่านเว็บ

ทัวร์แกรนด์ไอซ์แลนด์ (ล่าแสงเหนือ) 10 วัน 8 คืน By Finnair

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย