ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน By Etihad

รหัส UJ48935
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน

ที่เทียว

18

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿92,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 6 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

มิลาน – โคโม่ – ชมวิวทะเลสาบโคโม่ – ลูกาโน่ – ชมเมือง เบลลินโซนา/โคโม

ย่อ

วันที่ 3

โคโม่ – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส – แทช

ย่อ

วันที่ 4

แทช – เซอร์แมท – นั่งรถไฟพิชิตยอดเขากอร์เนอร์แกรต ยอดเขาเมทเทอร์ฮอร์น – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – เวเว่ย์

ย่อ

วันที่ 5

โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า

ย่อ

วันที่ 6

เบิร์น – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น – ชมเมือง – สะพานไม้ อนุสาวรีย์สิงโต – ซูริค

ย่อ

วันที่ 7

ซูริค – อาร์ธ โกเดา – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ – ซุก ชมเมือง – ซูริค – ชมเมืองเก่า – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม

ย่อ

วันที่ 8

สนามบินซูริค – อาบูดาบี(สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์)

ย่อ

วันที่ 9

กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ11258
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
169900
รหัส UJVG09
สายการบิน Turkish Airlines
5 คืน
135995
รหัส UJ85357
สายการบิน Qatar Airways
4 คืน
73900
รหัส UJEK09
สายการบิน Emirates
6 คืน
72900
รหัส UJIT10
สายการบิน Saudia Airlines
5 คืน
64888
รหัส UJ2402
สายการบิน Etihad
3 คืน
43990

จองผ่านเว็บ

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน By Etihad

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย