ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน6คืน By Qatar Airways

รหัส UJ35385
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน

ที่เทียว

18

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿126,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 6 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา

ย่อ

วันที่ 2

มิลาน (อิตาลี) – ทิราโน่ – รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “เบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส ” – เซนต์มอริซท์ / คูร์

ย่อ

วันที่ 3

เซนต์มอริซท์ / คูร์ – อันเดอร์แมท นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส – พักเซอร์แมท

ย่อ

วันที่ 4

เซอร์แมท – รถไฟกรอเนอแกรต สู่ ยอดเขาเมทเทอร์ฮอร์น มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – โลซานน์

ย่อ

วันที่ 5

โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า อินเทอร์ลาเค่น – เมนูพิเศษ...ฟองดู

ย่อ

วันที่ 6

อินเทอร์ลาเคน – น้ำตกชเตาบ์บาค – นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง – ซุก – ชมเมือง – ซูริค

ย่อ

วันที่ 7

ซูริค – ลูเซิร์น – ล่องทะเลสาบลูเซิร์น – ชมเมือง – ซูริค ชมเมือง – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – ช้อปปิ้ง

ย่อ

วันที่ 8

ซูริค – สไตน์ อัม ไรน์ – ชมเมือง – น้ำตกไรน์ – สนามบิน – โดฮา

ย่อ

วันที่ 9

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ24070
สายการบิน Mongolian Airlines
7 คืน
59777
รหัส UJFM35
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
11999
รหัส UJTN07
สายการบิน Thai AirAsia X
4 คืน
29888
รหัส UJ016
สายการบิน Emirates
6 คืน
115900
รหัส UJ11152
สายการบิน KOREAN AIR
6 คืน
189900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน6คืน By Qatar Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย