ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์ โลโฟเทน Atlantic Road 13 วัน By Thai Airways

รหัส UJ33391
ทัวร์นอร์เวย์
13 วัน 10 คืน

ที่เทียว

29

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿219,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 13 วัน 10 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

วันที่ 1

กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน(เดนมาร์ค)

ย่อ

วันที่ 2

โคเปนเฮเกน – รอสไคล์ด – แรนเดอร์ส – เฮีร์ตสฮาลส์ - พักในเรือสำราญ ชมวิวฟยอจ์ดสู่เมืองเบอร์เกน

ย่อ

วันที่ 3

ล่องเรือชมฟยอร์ด – เบอร์เกน – ชมเมือง – หมู่บ้านชาวประมง - นั่งรถรางฟลอยเยน

ย่อ

วันที่ 4

เบอร์เกน – รถไฟสายโรแมนติก – ฟลัม – สไกย

ย่อ

วันที่ 5

สไกย – บริคดาลบรี – นั่งรถโทลล์ - ธารน้ำแข็งบริคสดาลส์ – โลเอน – นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว(Sky Lift)

ย่อ

วันที่ 6

โลเอน – เฮลล์สลี – ล่องเรือไกแรนเกอร์ ฟยอด์จ - ไกแรนเกอร์

ย่อ

วันที่ 7

ไกแรนเกอร์ – หุบผาแห่งโทลล์ - โมลเด – เส้นทางแอตแลนติค – คริสเตียนซุน

ย่อ

วันที่ 8

คริสเตียนซุน – ทรอนไฮล์ม – ชมเมือง – วิหารนีดารอส - บินภายในประเทศสู่เมืองฮาร์สตัด

ย่อ

วันที่ 9

ฮาร์สตัด – สโวลแวร์ – ชมเมือง – หมู่เกาะโลโฟเทน - เฮนนิ่งสวาร์ – เมจิก ไอซ์(บาร์ น้ำแข็ง)

ย่อ

วันที่ 10

สโวลแวร์ – ชมเกาะโลโฟเทน – พิพิธภัณฑ์ชาวไวกิ้ง - หมู่บ้านโอ – หมู่บ้านเรเนย์ – จุดชมวิวแฮมนอย – สโวลแวร์

ย่อ

วันที่ 11

สโวลแวร์ – นาร์วิค – บินภายในประเทศสู่ออสโล – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 12

ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – สนามบินออสโล – กรุงเทพฯ

ย่อ

วันที่ 13

กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJHT02
สายการบิน Thai Airways
11 คืน
279900
รหัส UJEK09
สายการบิน Emirates
5 คืน
79900
รหัส UJVF03
3 คืน
9888
รหัส UJTP01
สายการบิน Thai AirAsia
4 คืน
32900
รหัส UJGG01
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
140888
รหัส UJEK10
สายการบิน Singapore
9 คืน
113900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์ โลโฟเทน Atlantic Road 13 วัน By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย