ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อเมริกาตะวันตก อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี 10 วัน By China Airlines

รหัส UJ43961
ทัวร์สหรัฐอเมริกา
10 วัน 6 คืน

ที่เทียว

18

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿159,898

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 6 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ไทเป (ไต้หวัน) แวะเปลี่ยนเครื่อง

ย่อ

วันที่ 2

ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก-นั่งรถรางชมเมือง-สะพานโกลเดินเกรท-เที่ยวชมเมือง ***เมนูพิเศษ ซุปครีมหอย***

ย่อ

วันที่ 3

ซาน ฟรานซิสโก - คาร์สัน ซิตี้ - ล่องเรือทะเลสาบทาโฮล - โมเดส โต้

ย่อ

วันที่ 4

โมเดสโต้ - อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ - เฟรสโน่

ย่อ

วันที่ 5

เฟรสโน - ลาสเวกัส - ช้อปปิ้ง Premium Outlet - อิสระชมเมืองยามค่ำคืน

ย่อ

วันที่ 6

ลาสเวกัส - เขื่อนฮูเวอร์ - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน - Sky Walk - ชมแสง สี เสียง ชมการแสดงต่างๆ พร้อมยิงแสงเลเซอร์ กับโดมสูง 27 เมตร ณ Fremont Street Experience

ย่อ

วันที่ 7

ลาสเวกัส - เดินทางสู่นครลอสแอนเจลิส - ชมเมืองลอสแอนเจลิส Hollywood Walk Of Fame

ย่อ

วันที่ 8

หาดแซนตามอนิกา - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

ย่อ

วันที่ 9

สนามบิน ลอสแอนเจลิส - ไทเป (ไต้หวัน)

ย่อ

วันที่ 10

ไทเป (ไต้หวัน) แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ11093
สายการบิน Emirates
8 คืน
149900
รหัส SPHZ-M7
สายการบิน MALAYSIA
3 คืน
11999
รหัส UJ11202
สายการบิน Thai Airways
3 คืน
99900
รหัส UJSM008
สายการบิน Air Busan
3 คืน
19999
รหัส UJ11244
สายการบิน Finnair
7 คืน
199900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์อเมริกาตะวันตก อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี 10 วัน By China Airlines

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย