ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์แกรนด์สวีเดน ล่าแสงเหนือ (Northern Light) 10 วัน By Thai Airways

รหัส UJ09797
ทัวร์สวีเดน
10 วัน 6 คืน

ที่เทียว

21

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿199,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 6 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

สต๊อกโฮล์ม – เอสกิลสตูนา – เวสเตโรส – สต๊อกโฮล์ม

ย่อ

วันที่ 3

สต๊อกโฮล์ม – จุดชมวิว “ฟยัลกาทัน” แกมลา สแตน – คิรูน่า

ย่อ

วันที่ 4

คิรูน่า – ขับรถสโนว์โมบิล - อุทยานแห่งชาติอาบิสโก นั่งเลื่อนสุนัข อลาสกัน ฮัสกี้ – NORTHERN LIGHT DINNER

ย่อ

วันที่ 5

คิรูน่า – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซามิ - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ โรงแรมน้ำแข็ง ICEHOTEL 365 – ล่าแสงเหนือ

ย่อ

วันที่ 6

คิรูน่า – เหมืองแร่เหล็กใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก – ลูเลโอ

ย่อ

วันที่ 7

ลูเลโอ–นั่งเรือตัดน้ำแข็ง POLAR EXPLORER ICEBREAKER หมู่บ้านมรดกโลก “กัมเมลสตัด”

ย่อ

วันที่ 8

ลูเลโอ - สต๊อกโฮล์ม – ช้อปปิ้งย่าน DROTTNINGATAN

ย่อ

วันที่ 9

สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า - เดินทางกลับ

ย่อ

วันที่ 10

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJHT14
สายการบิน Turkish Airlines
13 คืน
319900
รหัส UJVW043
สายการบิน Saudia Airlines
7 คืน
79999
รหัส UJBT065
สายการบิน Air Asia
3 คืน
16999
รหัส UJZG03
สายการบิน Thai Airways
5 คืน
87990
รหัส UJ05JF
สายการบิน Thai Airways
3 คืน
57900
รหัส UJVF06
สายการบิน Vietjet Air
4 คืน
14888

จองผ่านเว็บ

ทัวร์แกรนด์สวีเดน ล่าแสงเหนือ (Northern Light) 10 วัน By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย