ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ ฤดูใบไม้ผลิ 10 วัน By Thai Airways

รหัส UJ39285
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
10 วัน 7 คืน

ที่เทียว

21

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿159,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ซูริค

ย่อ

วันที่ 2

ซูริค -นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไดอาโวเลซซ่า -เซนต์ มอริซท์/คูร์

ย่อ

วันที่ 3

เซนต์มอริทซ์ -นั่งรถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส -ทิราโน่ -โคโม

ย่อ

วันที่ 4

โคโม -อันเดอร์เมท -นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส พักในเมืองเซอร์แมท

ย่อ

วันที่ 5

เซอร์แมท -นั่งรถไฟพิชิตยอดเขากอร์เนอร์แกรต ชมวิวแมทเทอร์ฮอร์น -ลอยเคอร์บาด -แช่น้ำแร่

ย่อ

วันที่ 6

ลอยเคอร์บาด -มองค์เทอรซ์ -ชมกรุงเบิร์น(เมืองมรดกโลก) อินเทอลาเก้น -ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 7

อินเทอลาเค่น – นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง เลาเทอบรุนเนน – น้ำตกสเตาบอร์ก – ซุก – ชมน้ำตกไรน์ – ซูริค

ย่อ

วันที่ 8

ซูริค – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น ชมเมืองลูเซิร์น – น้ำตกไรน์ – ซูริค – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 9

ซูริค – สนามบินซูริค – เดินทางกลับ

ย่อ

วันที่ 10

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ11262
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
115900
รหัส UJ28012
สายการบิน Air Busan
3 คืน
17888
รหัส UJ11231
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
114900
รหัส UJ46767
สายการบิน Singapore
2 คืน
17999
รหัส UJVT05
สายการบิน Saudia Airlines
7 คืน
79995

จองผ่านเว็บ

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ ฤดูใบไม้ผลิ 10 วัน By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย