ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์แกรนด์กรีซ 8 วัน 6 คืน By Qatar Airways

รหัส UJ11094
ทัวร์กรีซ
8 วัน 6 คืน

ที่เทียว

14

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿95,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 6 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - โดฮา -เอเธนส์

ย่อ

วันที่ 2

เอเธนส์ -ล่องเรือชมคอคอดคอรินท์ -เดลฟี่ -วิหารอพอลโล

ย่อ

วันที่ 3

เดลฟี่ -คาลัมบากา -แมทธีโอร่า(มหาวิหารบนยอดเขา)

ย่อ

วันที่ 4

แมทธีโอร่า -อะราโชวา -เอเธนส์ -ช้อปปิ้งย่านซินตักม่า

ย่อ

วันที่ 5

เอเธนส์ -ล่องเรือชมสามเกาะ อ่าวซาโรนิค -เอเธนส์

ย่อ

วันที่ 6

เอเธนส์ -อะโครโปลิส -วิหารพาเธนอน -วิหารอีเรคธีอุม วิหารโพรไพเลีย -แหลมซูเนี่ยน

ย่อ

วันที่ 7

เอเธนส์ -ช้อปปิ้ง ย่านพลักก้า -เดินทางกลับ

ย่อ

วันที่ 8

กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ7001
สายการบิน Air Macau
2 คืน
9999
รหัส UJ94861
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
195555
รหัส UJEK10
สายการบิน Singapore
9 คืน
113900
รหัส UJ11277
สายการบิน Thai Airways
6 คืน
115900
รหัส UJ008
สายการบิน Emirates
6 คืน
89900
รหัส UJVF08
สายการบิน Thai AirAsia X
3 คืน
25888

จองผ่านเว็บ

ทัวร์แกรนด์กรีซ 8 วัน 6 คืน By Qatar Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย