ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (ทิตลิส-กอลมาร์) 8วัน 5คืน By Saudia Airlines

รหัส UJ2408S
ทัวร์อิตาลี / สวิตเซอร์แลนด์ / ฝรั่งเศส
8 วัน 5 คืน

ที่เทียว

10

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿67,990

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 5 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

วันที่ 1

สนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทย

ย่อ

วันที่ 2

สนามบินคิงอับดุลอะซีซ ประเทศซาอุดีอาระเบีย – สนามบินมิลาโน มัลเปนซา ประเทศอิตาลี– เมืองมิลาน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – ห้างแกลเลอรีวิคเตอรเ์อ็มมานูเอล –เมืองลูเซิรน์

ย่อ

วันที่ 3

เมืองลูเซิรน์ – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – ย่านชวาเน่นท์พลัทซ์- หมู่บ้านเอนเกลเบิรก์ – ยอดเขา ทิตลิส – ถ้ำธารน้ำแข็ง – สะพานแขวนทอดยาว –เมืองบาเซิล –เมืองเก่าบาเซิล – จัตุรัส Marktplatz

ย่อ

วันที่ 4

เมืองบาเซิล – เมืองกอลมาร์– เมืองสตราสบูร์ก – มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก – ย่าน Little France

ย่อ

วันที่ 5

เมืองสตราสบูร์ก – เมืองแร็งส์– มหาวิหารแห่งแรง็ส์– เมืองปารีส – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่

ย่อ

วันที่ 6

เมืองปารีส – ทรอกาเดโร–วิวทิวทศัน์หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซนชมเมืองปารีส – พิพิธภณัฑลูฟวร์– ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ลาฟาแยตต์

ย่อ

วันที่ 7

เมืองปารีส – เอาท์เล็ท ลาวาเล่– สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส – สนามบินคิงอับดุลอะซีซ ประเทศ ซาอุดีอาระเบีย

ย่อ

วันที่ 8

สนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทย

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJZG032
สายการบิน Qatar Airways
5 คืน
50990
รหัส UJ39285
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
159900
รหัส UJ85357
สายการบิน Qatar Airways
4 คืน
73900
รหัส UJ28012
สายการบิน Air Busan
3 คืน
17888
รหัส UJ624
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
9888
รหัส UJ6999
สายการบิน Air Macau
3 คืน
17771

จองผ่านเว็บ

ทัวร์อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (ทิตลิส-กอลมาร์) 8วัน 5คืน By Saudia Airlines

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย