ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (จุงเฟรา-กอลมาร์) 8วัน 5คืน By Singapore Airlines

รหัส UJ21510
ทัวร์อิตาลี / สวิตเซอร์แลนด์ / ฝรั่งเศส
8 วัน 5 คืน

ที่เทียว

10

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿77,990

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 5 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

วันที่ 1

สนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทย – สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์

ย่อ

วันที่ 2

สนามบินมิลาโน มัลเปนซา ประเทศอิตาลี– เมืองมิลาน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – แกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมานู เอล –เมืองลูเซิรน์ – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล

ย่อ

วันที่ 3

เมืองลูเซิรน์ –เมืองกรินเดลวัลด์– สถานีรถไฟกรินเดลวลัด์–เคเบิ้ลคาร์Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา– ถ้ำน้ำแข็งพันปี– ธารน้ำแข็ง–เมืองบาเซิล –เมืองเก่าบาเซิล

ย่อ

วันที่ 4

เมืองบาเซิล – เมืองเอกิสไฮม์– เมืองกอลมาร์(Little Venice)–เมืองรีคเวียร์– เมืองสตราสบูร์ก – มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก – ย่าน Little France

ย่อ

วันที่ 5

เมืองสตราสบูร์ก – เมืองแร็งส์– มหาวิหารน็อทร์ดามแห่งแร็งส์– เอาทเ์ล็ท ลาวาเล่– เมืองปารีส

ย่อ

วันที่ 6

เมืองปารีส – ทรอกาเดโร–วิวทิวทัศน์หอไอเฟล – ล่องเรือชมแม่น้ำแซน – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่– พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ลาฟาแยตต์

ย่อ

วันที่ 7

เมืองปารีส – สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส

ย่อ

วันที่ 8

สนามบินชางงีประเทศสิงคโปร์– สนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทย

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ019
สายการบิน Emirates
6 คืน
99900
รหัส UJ017
สายการบิน Thai AirAsia
3 คืน
32888
รหัส UJVW040
สายการบิน Saudia Airlines
4 คืน
45900
รหัส UJ371
สายการบิน Thai AirAsia X
4 คืน
29888
รหัส UJ11208
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
79900
รหัส UJZG051
สายการบิน Thai Airways
3 คืน
19990

จองผ่านเว็บ

ทัวร์อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (จุงเฟรา-กอลมาร์) 8วัน 5คืน By Singapore Airlines

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย