ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน7คืน บินลงไปนอนก่อน พักที่ สวิตเซอร์แลนด์ 2 คืน By Emirates

รหัส UJ001
ทัวร์อิตาลี / สวิตเซอร์แลนด์ / ฝรั่งเศส
9 วัน 7 คืน

ที่เทียว

18

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿115,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 1

กรุงเทพมหานคร - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติดูไบ - กรุงโรม

ย่อ

วันที่ 2

กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน – ชมกรุงโรม - โคลอสเซียม – มหาวิหารแพนธิออน น้ำพุเทรวี่ – ย่านบันไดสเปน - เมืองปิซ่า

ย่อ

วันที่ 3

ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เกาะเวนิส - ล่องเรือกอนโดร่า - ชมเกาะเวนิส - เวนิส

ย่อ

วันที่ 4

เวนิส เมสเตร้ - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ - ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล -ชอปปิ้งเวนิส

ย่อ

วันที่ 5

ลูเซิร์น – เลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – EIGER EIGER EXPRESS - อินเทอร์ลาเคน

ย่อ

วันที่ 6

อินเทอลาเก้น – ดีจอง – รถไฟด่วน TGV สู่ปารีส – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์

ย่อ

วันที่ 7

ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ชมเมืองปารีส ชมวิวหอไอเฟล - ถนนชองอาลิเซ่ - ประตูชัย - ชมมหานครปารีส

ย่อ

วันที่ 8

ปารีส – Duty Free - ห้างลาฟาแยต - ช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม - เดินทางกลับ

ย่อ

วันที่ 9

ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJEK10
สายการบิน Singapore
9 คืน
113900
รหัส UJSS06
สายการบิน Air China
4 คืน
33999
รหัส UJZG030
สายการบิน Turkish Airlines
5 คืน
54990
รหัส UJSS04
สายการบิน Air China
3 คืน
24999
รหัส UJ11153
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
125900
รหัส UJ00527
สายการบิน Thai Airways
10 คืน
229900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน7คืน บินลงไปนอนก่อน พักที่ สวิตเซอร์แลนด์ 2 คืน By Emirates

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย