ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส JUNGFRAU AND MONTBLANC THE TOP AND THE ROOF OF EUROPE 8วัน 5คืน By Swiss Air

รหัส UJLX003
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ / ฝรั่งเศส
8 วัน 5 คืน

ที่เทียว

13

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿99,888

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 5 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ย่อ

วันที่ 2

เมืองซุก – นั่งรถไฟไต่เขาริกิ - ลูเซิร์น - กรุงเบิร์น

ย่อ

วันที่ 3

กรุงเบิร์น - ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเก้น - กรุงเบิร์น

ย่อ

วันที่ 4

เบิร์น - มองเทรอซ์ – เจนีวา – อานน์ซี – ชาโมนิกซ์

ย่อ

วันที่ 5

ชาโมนิกซ์ - ยอดเขามงต์บลังก์ - ชาโมนิกซ์

ย่อ

วันที่ 6

ชาโมนิกซ์ - เอเวียง – ล่องเรือทะเลสาบเจนีวาสู่โลซานส์ - ซูริค

ย่อ

วันที่ 7

ซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - สนามบิน

ย่อ

วันที่ 8

กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJBT056
สายการบิน Vietjet Air
2 คืน
11999
รหัส UJ2406G
สายการบิน GULF AIR
4 คืน
69990
รหัส UJEK08
สายการบิน Emirates
4 คืน
69900
รหัส UJEK09
สายการบิน Emirates
6 คืน
72900
รหัส UJ10007
สายการบิน Qatar Airways
5 คืน
69900
รหัส UJ93287
สายการบิน Emirates
5 คืน
69999

จองผ่านเว็บ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส JUNGFRAU AND MONTBLANC THE TOP AND THE ROOF OF EUROPE 8วัน 5คืน By Swiss Air

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย