ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน7คืน บินสบายๆ บินลงไปนอนพักก่อนค่อยเที่ยวในวันรุ่งขึ้น By Emirates

รหัส UJ002
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ / ฝรั่งเศส
9 วัน 7 คืน

ที่เทียว

19

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿129,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติดูไบ - ซูริค

ย่อ

วันที่ 2

ซูริค - น้ำตกไรน์ – สไตน์ฮัมไรน์ – อัพเพนเซล -ลูเซิร์น

ย่อ

วันที่ 3

ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเก้น - จุงเฟรา – แทช

ย่อ

วันที่ 4

แทช - กอนเนอร์แกต - เซอร์แมท - ลอยเคอร์บาด

ย่อ

วันที่ 5

ลอยเคอร์บาด - ปราสาทชิลลอง - โลซานน์ - ศาลาไทย - พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก - เจนีวา - ลียง

ย่อ

วันที่ 6

ลียง – รถไฟ TGV - ปารีส – ล่องเรือแม่นน้ำแซนน์ – ชมเมืองปารีส

ย่อ

วันที่ 7

เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – มองมาร์ต

ย่อ

วันที่ 8

ปารีส – Duty Free – ห้างลาฟาแยต - ช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม

ย่อ

วันที่ 9

สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJBT024
สายการบิน Air Asia
2 คืน
18999
รหัส UJ11275
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
149900
รหัส UJBT028
สายการบิน Thai Airways
3 คืน
33999
รหัส UJZG020
สายการบิน Eva Air
3 คืน
19990
รหัส UJ17528
สายการบิน Etihad
4 คืน
65999
รหัส UJBT039
สายการบิน Thai Lion Air
3 คืน
15999

จองผ่านเว็บ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน7คืน บินสบายๆ บินลงไปนอนพักก่อนค่อยเที่ยวในวันรุ่งขึ้น By Emirates

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย