ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน By Emirates

รหัส UJ01104
ทัวร์เยอรมัน / ออสเตรีย / เชค
9 วัน 6 คืน

ที่เทียว

16

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿84,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 6 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 1

กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

ดูไบ-เมืองมิวนิค-จัตุรัสมาเรียน-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์

ย่อ

วันที่ 3

ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-เมืองซาลบูร์ก

ย่อ

วันที่ 4

ฮัลล์สตัทท์-เมืองเชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ

ย่อ

วันที่ 5

กรุงปร๊าก-ปราสาทแห่งกรุงปราก-สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์

ย่อ

วันที่ 6

เมืองบราติสลาวา-กรุงเวียนนา-ถนนคาร์นท์เนอร์

ย่อ

วันที่ 7

พระราชวังเชินบรุนน์-MCARTHURGLEN DESIGNER OUTLET IN PARNDORF-กรุงบูดาเปสต์-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

ย่อ

วันที่ 8

บูดาเปสต์-FISHERMAN BASTION-สนามบิน

ย่อ

วันที่ 9

สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJVW026
สายการบิน Mahan Air
5 คืน
39999
รหัส UJ11273
สายการบิน Qatar Airways
5 คืน
88900
รหัส UJ424
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
19888
รหัส UJBT028
สายการบิน Thai Airways
3 คืน
33999
รหัส UJON009
สายการบิน Air Macau
2 คืน
9999
รหัส UJPK09
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
12999

จองผ่านเว็บ

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน By Emirates

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย