ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก 7 วัน 4 คืน By Emirates

รหัส UJ46036
ทัวร์เยอรมัน / ออสเตรีย / เชค
7 วัน 4 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿75,999

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 4 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) -มิวนิค (เยอรมนี) -จัตุรัสมาเรียนพลาสท์

ย่อ

วันที่ 3

มิวนิค -ชวานเกา -ปราสาทนอยชวานสไตน์ -อินซ์บรุ๊ก -เมืองซาลบวร์ก -จัตุรัสเรสซิเดนซ์ -บ้านเกิดโมซาร์ท

ย่อ

วันที่ 4

เมืองซาลบวร์ก -พระราชวังและสวนมิราเบล -เมืองฮัลล์สตัทท์ -เมืองเชสกี้ บูดาโจวิช

ย่อ

วันที่ 5

เชสกี้ครุมลอฟ -เวียนนา -Pranddrof outlet

ย่อ

วันที่ 6

พระราชวังและสวนเชินน์บรุน -ถนนคาร์ทเนอร์ -สนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา

ย่อ

วันที่ 7

สนามบินดูไบ -สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJVF01
สายการบิน Air Asia
3 คืน
14888
รหัส UJEK09
สายการบิน Singapore
5 คืน
75900
รหัส UJ11277
สายการบิน Thai Airways
6 คืน
115900
รหัส UJFM07
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
13997
รหัส UJ013
สายการบิน Thai Airways
5 คืน
135900
รหัส UJFM43
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
17999

จองผ่านเว็บ

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก 7 วัน 4 คืน By Emirates

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย