ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์แกรนด์เยอรมนี 11 วัน 8 คืน พรีเมียม By Thai Airways

รหัส UJ11143
ทัวร์เยอรมัน
8 วัน 5 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿159,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 5 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ท

ย่อ

วันที่ 2

แฟรงค์เฟิร์ท – เข้าชมพระราชวังวือซ์บวร์ก – วือซ์บวร์ก โรเธนบวร์ก – พักเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก

ย่อ

วันที่ 3

โรเธนเบิร์ก – อูล์ม – ชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิซพาเท่น เคียร์เค่น

ย่อ

วันที่ 4

การ์มิซพาเท่น เคียร์เค่น – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซุกสปิตซ์ -ชมเมืองเก่านูเรมเบิร์ก

ย่อ

วันที่ 5

นูเรมเบิร์ก – เดรสเดน – เดินเล่นชมเมืองเก่า

ย่อ

วันที่ 6

เดรสเดน – เบอร์ลิน (มรดกโลก) – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

ย่อ

วันที่ 7

เบอร์ลิน – เควดลินบวร์ก (มรดกโลก) – กอสลาร์(มรดกโลก)

ย่อ

วันที่ 8

กอสล่าร์ – วูปแปร์ทัล – โคโลญจน์ (มรดกโลก)

ย่อ

วันที่ 9

โคโลญจน์ – เซนต์กอร์ – บ๊อปพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - ค๊อกเคม – แฟรงค์เฟิร์ท

ย่อ

วันที่ 10

แฟรงค์เฟิร์ต – จัสตุรัสโรเมอร์ – ช้อปปิ้งถนน ZEIL เดินทางกลับ

ย่อ

วันที่ 11

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ015
สายการบิน Emirates
5 คืน
99900
รหัส UJR003
สายการบิน Thai AirAsia X
3 คืน
29919
รหัส UJPK06
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
23999
รหัส UJ11179
สายการบิน Turkish Airlines
5 คืน
78900
รหัส UJVF03
3 คืน
9888
รหัส UJ11223
สายการบิน Etihad
6 คืน
79900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์แกรนด์เยอรมนี 11 วัน 8 คืน พรีเมียม By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย