ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์โครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย 10วัน By Austrian Airlines

รหัส UJ11187
ทัวร์โครเอเชีย / สโลวีเนีย / บอสเนีย
10 วัน 7 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿132,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

เวียนนา – คลาเกรนเฟิร์ท – ล่องเรือทะเลสาบเบลด ลูบลิยาน่า(สโลวีเนีย)

ย่อ

วันที่ 3

ลูบลิยานา – ปราสาทลุบบลิยาน่า – ถ้ำโพสทอยน่า – โอพาเทีย

ย่อ

วันที่ 4

โอพาเทีย – ซาเกรบ(โครเอเชีย) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 5

ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ – ซิบินิค โบสถ์เซนต์จาคอบ

ย่อ

วันที่ 6

ซิบินิค – สปลิท – พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน – มาลี สตอน ล่องเรือชมฟาร์มหอย – นีอูม(บอสเนีย)

ย่อ

วันที่ 7

นีอูม – โมสตาร์(บอสเนีย) – ชมเมืองเก่า – บลากายจ์ – นีอูม

ย่อ

วันที่ 8

นีอูม – ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว เดินชมกำแพงเมืองเก่า – อิสระช้อปปิ้ง

ย่อ

วันที่ 9

ดูบรอฟนิค – เก็บภาพท่าเรือเมืองคาฟทัท เวียนนา – Outlet Parndorf – กรุงเทพฯ

ย่อ

วันที่ 10

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ11284
สายการบิน Emirates
8 คืน
149900
รหัส UJ11240
สายการบิน Qantas airways
10 คืน
199900
รหัส UJCH004
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
15899
รหัส UJEK10
สายการบิน Emirates
7 คืน
95900
รหัส UJ09797
สายการบิน Thai Airways
6 คืน
199900
รหัส UJBT043
สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS
2 คืน
22996

จองผ่านเว็บ

ทัวร์โครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย 10วัน By Austrian Airlines

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย