ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์แกรนด์ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์ตามล่าแสงเหนือ 10 วัน 7 คืน BY Thai Airways

รหัส UJ94861
ทัวร์ไอซ์แลนด์
10 วัน 7 คืน

ที่เทียว

19

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿195,555

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

โปรแกรมทัวร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

สนามบินนานาชาติสต็อกโฮล์ม อาร์ลันดา – เรคยาวิค (ไอซ์แลนด์) – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา

ย่อ

วันที่ 3

เรคยาวิค – เดลดาทุงกูเวล - น้ำตกเฮินฟอซซ่า - อะคูเรย์รี่

ย่อ

วันที่ 4

อะคูเรย์รี่ - น้ำตกโกดาฟอสส์ - ทะเลสาบมีวัทน์ – น้ำตกเดตตี้ฟอสส์ - เอกิลสตาร์ดีร์

ย่อ

วันที่ 5

เอกิลสตาร์ดีร์ – โจกุลซาร์ลอน – Daimond beach -คีร์กจูแบจาร์เคลาส์ตูร์ - ทุ่งมอส

ย่อ

วันที่ 6

คีร์กจูแบจาร์เคลาส์ตูร์ – วิก - หาดทรายดำ – ขับสโนว์โมบิล – น้ำตกสโคการ์ฟอสส์ – น้ำตกเซลจาแลนด์ฟอสส์ - เซลฟอสส์

ย่อ

วันที่ 7

เซลฟอสส์ - น้ำพุร้อนไกเซอร์ - น้ำตกกุลฟอสส์ –อุทยานแห่งชาติชิงเควลลีร์ – แช่น้ำแร่ Blue Lagoon

ย่อ

วันที่ 8

สนามบินเคฟลาวิค - โคเปนเฮเกน - ท่าเรือนูฮาวน์ -ช้อปปิ้งถนนสตร้อยท์

ย่อ

วันที่ 9

ถ่ายรูป Little Mermaid – ถ่ายรูปพระราชวังอมาเลียนบอร์ก - สนามบินนานาชาติโคเปนเฮเกน

ย่อ

วันที่ 10

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ008
สายการบิน Emirates
6 คืน
89900
รหัส UJ11228
สายการบิน Emirates
7 คืน
191900
รหัส UJPW001
สายการบิน Emirates
5 คืน
139985
รหัส UJ11216
สายการบิน Qatar Airways
7 คืน
149900
รหัส UJR003
สายการบิน Thai AirAsia X
3 คืน
29919

จองผ่านเว็บ

ทัวร์แกรนด์ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์ตามล่าแสงเหนือ 10 วัน 7 คืน BY Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย