ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์แกรนด์อิตาลี 11 วัน 8 คืน เที่ยวเหนือจรดใต้ วินเทอร์ By Qatar Airways

รหัส UJ11130
ทัวร์อิตาลี
11 วัน 8 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿155,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 11 วัน 8 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา – มิลาน

ย่อ

วันที่ 2

มิลาน – โบลซาโน– หุบเขาโดโลไมต์ - หมู่บ้านวัล ดิ ฟุนส์ จุดชมวิวโบสถ์ซานตา แมคดาลินา

ย่อ

วันที่ 3

โอร์ทิเซย - นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวซีคาด้า (มรดกโลก)

ย่อ

วันที่ 4

โอร์ทิเซย - ทะเลสาบเบรียส – คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ

ย่อ

วันที่ 5

คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ – ยอดเขา เตร ชีเมดี ลาวาเรโด (ไดร ซินเนิน) ทะเลสาบมิซูริน่า – เมสเตร้

ย่อ

วันที่ 6

เวนิส – จตุรัสซานมาโค – นั่งเรือกอนโดล่า - ฟลอเรนซ์ จตุรัสมีเกลันเจโล

ย่อ

วันที่ 7

ฟลอเรนซ์ – จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - โบสถ์ซันตาโคเช่ เส้นทางโรแมนติก แห่ง ทัสคานี - ซานจีมิญญาโน – ลา สเปเซีย

ย่อ

วันที่ 8

ลา สเปเซีย – นั่งรถไฟชมหมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร และแวร์นาซซา) - ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน – มิลาน

ย่อ

วันที่ 9

มิลาน – SERRAVALLE DESIGNER OUTLET – มิลาน

ย่อ

วันที่ 10

มิลาน – ป้อมสฟอร์เซสโก้– จัตุรัสดูโอโม – เดินทางกลับ

ย่อ

วันที่ 11

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ11193
สายการบิน Lufthansa
7 คืน
135900
รหัส UJGs09
สายการบิน Thai AirAsia
2 คืน
23997
รหัส UJ11264
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
199900
รหัส UJZG03
สายการบิน Thai Airways
5 คืน
87990
รหัส UJZG404
สายการบิน Turkish Airlines
5 คืน
76990

จองผ่านเว็บ

ทัวร์แกรนด์อิตาลี 11 วัน 8 คืน เที่ยวเหนือจรดใต้ วินเทอร์ By Qatar Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย