ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน6คืน By Qatar Airways

รหัส UJGG01
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿140,888

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 6 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี)

ย่อ

วันที่ 2

ิลาน – ทิราโน่– นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” –เซ็นต์มอริทซ์–เดินชมเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

ย่อ

วันที่ 3

อันเดอร์แมทซ์–รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS– เซอร์แมทซ์ZERMATT เดินเที่ยวชมเมือง

ย่อ

วันที่ 4

ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น – ทาสซ์–ลอยเกอร์บาด

ย่อ

วันที่ 5

ลอยเกอร์บาด–เวเวย์–เบิร์น –ย่านมาร์คกาสเซ – หอนาฬิกาเบิร์น –เมืองสเปียซ – ทะเลสาบธูน –อินเทอร์ลาเค่น

ย่อ

วันที่ 6

เลาเทอร์บรุนเน่น – พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป –ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี– หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์–ลูเซิร์น

ย่อ

วันที่ 7

อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบลูเซิร์น – สะพานไม้คาเปล–เมืองซุก– ซาร์ฟเฮาเซ่น –น้ำตกไรน์ ซูริก– ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 8

ซูริก– สะพานมุนสเตอร์–ถนนบานโฮฟซตราสเซ่ –กรุงเทพฯ

ย่อ

วันที่ 9

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJEK048
สายการบิน Emirates
7 คืน
93900
รหัส UJFM40
สายการบิน China
2 คืน
15999
รหัส UJ11294
สายการบิน Air Canada
8 คืน
225900
รหัส UJVT09
สายการบิน Saudia Airlines
5 คืน
78995
รหัส UJ09797
สายการบิน Thai Airways
6 คืน
199900
รหัส UJBE012
สายการบิน Emirates
4 คืน
96999

จองผ่านเว็บ

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน6คืน By Qatar Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย