ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ พักในเมืองเซอร์แมท 10วัน8คืน By Swiss Air

รหัส UJ11232
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
10 วัน 8 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿155,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 8 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงซูริค

ย่อ

วันที่ 2

ซูริค – เซนต์มอริทซ์ – ชมเมืองเซนต์มอริทซ์ นั่งรถไฟเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส – โคโม่

ย่อ

วันที่ 3

โคโม่ – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส เซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นเขากอร์เนอแกรต – ชมวิวยอดเขาเมทเทอร์ฮอร์น – พักบนเมืองเซอร์แมท

ย่อ

วันที่ 4

เซอร์แมท – ชมเมือง – ลอยเคอร์บาร์ด – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

ย่อ

วันที่ 5

ล็อยเคอร์บาด – เฟียซ – ยอดเขาแองกิสฮอร์น – อาเล็ทช์ กลาเซียร์ ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์

ย่อ

วันที่ 6

เวเว่ย์ – ชมกรุงเจนีวา – ชมเมืองโลซานน์ – เบิร์น – ชมเมืองเก่า

ย่อ

วันที่ 7

เบิร์น – อินเทอร์ลาเคน – เลาเทอร์บรุนเน่น – น้ำตกชเตาบ์บาค นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาชิลธอร์น(James Bond007) – เบิร์ก(คลิ๊ฟ วอล์ค) – หมู่บ้านมูร์เรน – ซูริค

ย่อ

วันที่ 8

ซูริค – นั่งรถไฟสู่ยอดเขาริกิ – ชมเมืองลูเซิร์น – ซุก – ซูริค

ย่อ

วันที่ 9

ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซูริค – ช้อปปิ้ง – สนามบินซูริค

ย่อ

วันที่ 10

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ57851
สายการบิน MYANMAR AIRWAYS
3 คืน
14999
รหัส UJ09797
สายการบิน Thai Airways
6 คืน
199900
รหัส UJ11286
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
85900
รหัส UJZG009
สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS
2 คืน
19990

จองผ่านเว็บ

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ พักในเมืองเซอร์แมท 10วัน8คืน By Swiss Air

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย