ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์แกรนด์รัสเซีย 9 วัน 6 คืน By Emirates

รหัส UJ11207
ทัวร์รัสเซีย
9 วัน 6 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿95,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 6 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ(เอมิเรสต์)

ย่อ

วันที่ 2

ดูไบ – มอสโคว์ – วลาดิเมียร์ – ชมเมือง – ซุสดาล(โกลด์เดน ริง)

ย่อ

วันที่ 3

ซุสดัล – พระราชวังซุสดัล – เซอร์กีเยฟ โปสาด(ซากอร์ส) – มอสโคว์

ย่อ

วันที่ 4

มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – เข้าชมมหาวิหารเซนต์บาซิล เข้าชมพระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่

ย่อ

วันที่ 5

สถานีรถไฟใต้ดิน – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โร่ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ – ถนนอารบัต – ชมการแสดงละครสัตว์

ย่อ

วันที่ 6

มอสโคว์ – รถไฟด่วน SAPSAN – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โบสถ์หยดเลือด – เข้าชมป้อมปีเตอร์ & พอล

ย่อ

วันที่ 7

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เข้าชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ(วังฤดูร้อน) พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ(วังฤดูหนาว) – ดินเนอร์และชมโชว์พื้นเมืองที่ Nikolaevsky Palace

ย่อ

วันที่ 8

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – หมู่บ้านพุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหารเซนต์ไอแซค – สนามบินเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ดูไบ

ย่อ

วันที่ 9

สนามบินดูไบ – กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ11260
สายการบิน Turkish Airlines
5 คืน
79900
รหัส UJEK08
สายการบิน Emirates
4 คืน
69900
รหัส UJSP03
สายการบิน Jetstar, Scoot, MALAYSIA
3 คืน
16999
รหัส UJ48935
สายการบิน Etihad
6 คืน
92900
รหัส UJVT12
สายการบิน Saudia Airlines
5 คืน
69559
รหัส UJFM34
สายการบิน vietravel airlines
3 คืน
11999

จองผ่านเว็บ

ทัวร์แกรนด์รัสเซีย 9 วัน 6 คืน By Emirates

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย