ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์แกรนด์นิวซีแลนด์ 10 วัน By Thai Airways

รหัส UJ60101
ทัวร์นิวซีแลนด์
10 วัน 7 คืน

ที่เทียว

20

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿179,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – เมลเบิร์น – โอ๊คแลนด์

ย่อ

วันที่ 2

อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – อ๊อคแลนด์

ย่อ

วันที่ 3

อ๊อคแลนด์ – เข้าชมอะโกรโดม – โรโตรัว หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเมารี

ย่อ

วันที่ 4

โรโตรัว – หมู่บ้านฮอบบิท – อ๊อคแลนด์

ย่อ

วันที่ 5

อ็อคแลนด์ – ควีนสทาวน์ – ล่องเรือ TSS Earnslaw นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ็อบพีค

ย่อ

วันที่ 6

ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือชมมิลฟอร์ดซาวน์ - ควีนส์ทาวน์

ย่อ

วันที่ 7

ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ ทาวน์ – เรือ Shotover Jetboat (รวมในค่าทัวร์) บันจี้จั๊ม(Optional) – ทะเลสาบวานาก้า – เทคาโป

ย่อ

วันที่ 8

เทคาโป – ไครสต์เชิร์ช – ชมเมือง – นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว อิสระช้อปปิ้ง

ย่อ

วันที่ 9

ไครสต์เชิร์ช – ชมสวนพฤกษศาสตร์ – สนามบิน เดินทางกลับ – กรุงเทพฯ

ย่อ

วันที่ 10

กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ66764
สายการบิน Qatar Airways
4 คืน
82998
รหัส UJ11145
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
95900
รหัส UJ11274
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
129900
รหัส UJVF08
สายการบิน Thai AirAsia X
3 คืน
25888
รหัส UJHT07
สายการบิน Austrian
7 คืน
139900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์แกรนด์นิวซีแลนด์ 10 วัน By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย