ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์แกรนด์นิวซีแลนด์ 12วัน10คืน เหนือ-ใต้(บินภายในประเทศ) By Qantas

รหัส UJ11224
ทัวร์นิวซีแลนด์
12 วัน 10 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿195,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 12 วัน 10 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินซิดนีย์– ไครสต์เชิร์ช(เกาะใต้)

ย่อ

วันที่ 2

ไครสต์เชิร์ช – ชมเมือง – สวนพฤกษศาสตร์

ย่อ

วันที่ 3

ไครสต์เชิร์ช –อาเธอร์ พาสส – ชมน ้าตกเดวิลส์ ธารน ้าแข็งฟ๊ อกกลาเซียร์– ฟรานซ์โจเซฟ

ย่อ

วันที่ 4

ฟรานซ์โจเซฟ – ทะเลสาบวานาก้า – ควีนสทาวน์ นั่งกระเช ้ าสู่ยอดเขาบ็อบพค ี – ภัตตาคาร Skyline(ชมวิว)

ย่อ

วันที่ 5

ควีนสทาวน์ –ล่องเรือ TSS Earnslaw –วอลเตอร์พีค ฟาร์มแกะ – เมืองเตอาเนา

ย่อ

วันที่ 6

เต อาเนา –ล่องเรือชมมิลฟอร์ดซาวน์–อินเวอร์คาร์กิลล์

ย่อ

วันที่ 7

ชมเมืองอินเวอร์คาร์กิลล์ – ชมเมืองดะนิดิน – ช้อปปิ้ง

ย่อ

วันที่ 8

ดะนิดิน – โออามารุ– ชมมะเสสาบเทคาโป – ไครสต์เชิร์ช

ย่อ

วันที่ 9

ไครสต์เชิร์ส – เมืองโรโตรัว– ชมเมือง – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี

ย่อ

วันที่ 10

โรโตรัว – เข้าชมอะโกรโดม – หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเมารี- อ๊อคแลนด์– ขึ้นชมสกาย์ ทาวน์เวอร์ – ดินเนอร์พร้อมชมวิว(Orbit Restaurant)

ย่อ

วันที่ 11

อ๊อคแลนด์ –จุดชมววิยอดเขาอีเดน – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 12

สนามบินอ๊อคแลนด์ –กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJHT07
สายการบิน Austrian
7 คืน
139900
รหัส UJFM40
สายการบิน China
2 คืน
15999
รหัส UJZG15
สายการบิน china eastern
3 คืน
22990
รหัส UJBT054
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
12999
รหัส UJR003
สายการบิน Thai AirAsia X
3 คืน
29919
รหัส UJIT07
สายการบิน Etihad
5 คืน
84888

จองผ่านเว็บ

ทัวร์แกรนด์นิวซีแลนด์ 12วัน10คืน เหนือ-ใต้(บินภายในประเทศ) By Qantas

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย