ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์แกรนด์นิวซีแลนด์ 12วัน10คืน เหนือ-ใต้(บินภายในประเทศ) By Qantas Airways

รหัส UJ11240
ทัวร์นิวซีแลนด์
12 วัน 10 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿199,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 12 วัน 10 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินซิดนีย์ – ไครสต์เชิร์ช(เกาะใต้)

ย่อ

วันที่ 2

ไครสต์เชิร์ช – ชมเมือง – สวนพฤกษศาสตร์

ย่อ

วันที่ 3

ไครสต์เชิร์ช – อาเธอร์ พาสส – ชมน้ำตกเดวิลส์ ธารน้ำแข็งฟ๊อก กลาเซียร์ – ฟรานซ์ โจเซฟ

ย่อ

วันที่ 4

ฟรานซ์ โจเซฟ – ทะเลสาบวานาก้า – ควีนสทาวน์ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ็อบพีค – ภัตตาคาร Skyline(ชมวิว)

ย่อ

วันที่ 5

ควีนสทาวน์ – ล่องเรือ TSS Earnslaw – วอล เตอร์ พีค ฟาร์มแกะ – เมืองเตอาเนา

ย่อ

วันที่ 6

เต อาเนา – ล่องเรือชมมิลฟอร์ดซาวน์ – อินเวอร์คาร์กิลล์

ย่อ

วันที่ 7

ชมเมืองอินเวอร์คาร์กิลล์ – ชมเมืองดะนิดิน – ช้อปปิ้ง

ย่อ

วันที่ 8

ดะนิดิน – โออามารุ – ชมมะเสสาบเทคาโป – ไครสต์เชิร์ช

ย่อ

วันที่ 9

ไครสต์เชิร์ส – เมืองโรโตรัว – ชมเมือง – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี

ย่อ

วันที่ 10

โรโตรัว – เข้าชมอะโกรโดม – หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเมารี - อ๊อคแลนด์ – ขึ้นชมสกาย์ ทาวน์เวอร์ – ดินเนอร์พร้อมชมวิว(Orbit Restaurant)

ย่อ

วันที่ 11

อ๊อคแลนด์ – จุดชมวิวยอดเขาอีเดน – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 12

สนามบินอ๊อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ11253
สายการบิน Qatar Airways
5 คืน
69900
รหัส UJZG03
สายการบิน Thai Airways
5 คืน
87990
รหัส UJ541
สายการบิน Thai AirAsia X
4 คืน
29888
รหัส UJBT039
สายการบิน Thai Lion Air
3 คืน
15999
รหัส UJ11288
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
149900
รหัส UJEK09
สายการบิน Singapore
5 คืน
73900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์แกรนด์นิวซีแลนด์ 12วัน10คืน เหนือ-ใต้(บินภายในประเทศ) By Qantas Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย