ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ เรือกระด้ง 4วัน3คืน By Vietjet Air

รหัส UJPK08
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿8,999

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

วันที่ 1

กรุงเทพ สุวรรณภูมิ-สนามบินดานัง-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก-คาร์ฟดราก้อน

ย่อ

วันที่ 2

เมืองดานัง-นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์-สะพานมือ โกเด้นบริดจ์-สวนดอกไม้-สวนสนุกแฟนตาซี-หมู่บ้านฝรั่งเศสโซนใหม่ Elipse square-ร้านหยกอัญมณี

ย่อ

วันที่ 3

เมืองฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ล่องเรือกระด้ง เมืองมรดกโลก ย่านการค้า ฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

ย่อ

วันที่ 4

หาดหมีเคว-วัดลิงห์อึ๋ง เจ้าแม่กวนอิม-ร้านผ้าไหม-Café son tra marina-ตลาดฮาน-สนามบินดานัง-กรุงเทพ สุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ24070
สายการบิน Mongolian Airlines
7 คืน
59777
รหัส UJ11240
สายการบิน Qantas airways
10 คืน
199900
รหัส UJON016
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
11911
รหัส UJ12577
สายการบิน Mongolian Airlines
7 คืน
54333
รหัส UJZG027
สายการบิน Air Asia
4 คืน
23990

จองผ่านเว็บ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ เรือกระด้ง 4วัน3คืน By Vietjet Air

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย