ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์เยอรมัน เช็ค สโลวาเกีย ออสเตรีย 10วัน7คืน By Lufthansa&Austrian

รหัส UJ11249
ทัวร์เยอรมัน / เชค / สโลวาเกีย
10 วัน 7 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿119,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มิวนิค

ย่อ

วันที่ 2

มิวนิค - ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพจัตุรัสมาเรียนพลาส - เก็บภาพวิหารเอททัล - โอเบอร์อัมเมอร์เกา - ชวานเกา - เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น

ย่อ

วันที่ 3

มิวนิค - ซอลส์เบิร์ก - เข้าชมสวนมิราเบลล์ - บ้านโมสาร์ท - หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - พักในหมู่บ้านฮัลล์สตัทท์***

ย่อ

วันที่ 4

ฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ คลุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองน้ำแร่คาร์โลวี วารี่

ย่อ

วันที่ 5

คาร์โลวี วารี่ - กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์

ย่อ

วันที่ 6

กรุงปร๊าก - กรุงบราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - เขตเมืองเก่า

ย่อ

วันที่ 7

กรุงบราติสลาวา - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - คาสเซิ่ลฮิลล์

ย่อ

วันที่ 8

กรุงบูดาเปสต์ - ฮีโร่สแควร์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf - เวียนนนา

ย่อ

วันที่ 9

เวียนนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังเบลวีเดียร์ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - ช้อปปิ้ง ถนนคาร์ทเนอร์ - เดินทางกลับ

ย่อ

วันที่ 10

กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ11218
สายการบิน Qatar Airways
7 คืน
159900
รหัส UJFM46
สายการบิน Thai Lion Air
3 คืน
24999
รหัส UJ00002
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
149900
รหัส UJ11258
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
169900
รหัส UJEK09
สายการบิน Emirates
6 คืน
72900
รหัส UJ7006
สายการบิน Ruili Airlines
3 คืน
15551

จองผ่านเว็บ

ทัวร์เยอรมัน เช็ค สโลวาเกีย ออสเตรีย 10วัน7คืน By Lufthansa&Austrian

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย