ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์เยอรมณี เบเนลักซ์ Unseen 10วัน7คืน By Thai Airways

รหัส UJ11270
ทัวร์เยอรมัน / เนเธอร์แลนด์ / เบลเยียม
10 วัน 7 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿145,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

แฟรงค์เฟิร์ท – โคเคห์ม – เข้าชมปราสาทไรน์เบิร์ก - เทรียร์ (มรดกโลก)

ย่อ

วันที่ 3

เทรียร์ – ลักแซมเบิร์ก(มรดกโลก) – ดินองท์ – บรัสส์เซล-จัตุรัสกองปลาส – เมเนแกนพิส – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 4

บรัสส์เซล – ตูแนร์ (มรดกโลก) – บรูจน์(มรดกโลก) - ล่องเรือชมคลองเมืองบรูจน์

ย่อ

วันที่ 5

บรูจจ์ – หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ (มรดกโลก) – เดลฟ์ -อัมสเตอร์ดัม – สถาบันเจียระไนเพชร Coster Diamond

ย่อ

วันที่ 6

อัมสเตอร์ดัม – อีดัม – โวลันดัม – อัมสเตอร์ดัม -ล่องเรือหลังคากระจกชมเมือง – จัตุรัสดัมสแควร์

ย่อ

วันที่ 7

อัมสเตอร์ดัม – กีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้าน-ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท รอร์มอนด์ – ดุสเซลดอร์ฟ

ย่อ

วันที่ 8

ดุสเซลดอร์ฟ – มอนเชา – ปราสาทเอ็ลทซ์ – โคเบลนซ์

ย่อ

วันที่ 9

โคเบลนซ์ – แฟรงค์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ - ช้อปปิ้ง -สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต – เดินทางกลับ

ย่อ

วันที่ 10

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ11251
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
169900
รหัส UJEK10
สายการบิน Emirates
7 คืน
95900
รหัส UJON009
สายการบิน Air Macau
2 คืน
9999
รหัส UJON008
สายการบิน Air Macau
2 คืน
7997

จองผ่านเว็บ

ทัวร์เยอรมณี เบเนลักซ์ Unseen 10วัน7คืน By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย