ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8วัน5คืน By Saudia Airlines

รหัส UJVW042
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ / เบลเยียม / ฝรั่งเศส
8 วัน 5 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿63,888

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 5 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

สนามบินเจดดาห์ - สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล - หมู่บ้านกังหันลม ซานส์สคันส์(เนเธอร์แลนด์)

ย่อ

วันที่ 3

พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม (บริเวณด้านนอก) - จัตุรัสดัมสแควร์ - รอตเทอร์ดาม - บรัสเซลส์(เบลเยี่ยม) - รูปปั้นเด็กชายกำลังฉี่ - จัตุรัสกรองด์ ปลาส

ย่อ

วันที่ 4

อาคารอะโตเมียม - เกนต์- บรูกส์– จัตุรัสกลางเมืองบ รูกส์- ลีล (ฝรั่งเศส)

ย่อ

วันที่ 5

ปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ถ่ายรูปกับพีระมิดแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - Duty Free น้ำหอม เครื่องสำอาง - Shopping ห้างลาซามาริแตง (La Samaritaine)

ย่อ

วันที่ 6

ปารีส - จัตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายรูปหอไอเฟล – มหา วิหารนอร์ทเทอร์ดาม - ประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนช็องเซลี เซ - Shopping ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์

ย่อ

วันที่ 7

ย่านมงมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ (ด้านนอก) - สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล

ย่อ

วันที่ 8

สนามบินเจดดาห์ - สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJEK022
สายการบิน Austrian
6 คืน
75899
รหัส UJIQR01
สายการบิน Emirates
6 คืน
37888
รหัส UJVW029
สายการบิน Turkish Airlines
5 คืน
73333
รหัส UJ11259
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
149900
รหัส UJ11285
สายการบิน Qatar Airways
5 คืน
86900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8วัน5คืน By Saudia Airlines

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย