ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์เกาหลี EXCLUSIVE BUSAN 5วัน3คืน By Korean Air

รหัส UJVW027
ทัวร์เกาหลี / เกาหลีใต้
5 วัน 3 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿25,999

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

ย่อ

วันที่ 2

สนามบินกิมแฮ (ปูซาน) - โบสถ์คริสต์จุกซอง - วัดแฮดงยงกุงซา - อุทยานแทจงแด (รวมรถแทรม) - Nurimaru Apec House

ย่อ

วันที่ 3

รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล - ทางเดินลอยฟ้าชองซาโพ - The Bay 101 - แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต

ย่อ

วันที่ 4

ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu - ร้านสมุนไพร Red Pine - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สวนสาธารณะยงดูซาน - ปูซานทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี - ตลาดปลาจากัลชี - ตลาดนัมโพดง

ย่อ

วันที่ 5

ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเกาหลี - ซองโดสกายวอล์ค - ซุปเปอร์มาเก็ตท้องถิ่น - ท่าเรือจังนิม – สนามบินกิมแฮ (ปูซาน) - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJZG028
สายการบิน Vietjet Air
4 คืน
21990
รหัส UJFM29
สายการบิน China
3 คืน
14999
รหัส UJ018
สายการบิน Emirates
5 คืน
89900
รหัส UJHT08
สายการบิน Swiss-Air
7 คืน
149900
รหัส UJSTG60
สายการบิน Thai Airways
6 คืน
122888
รหัส UJ11260
สายการบิน Turkish Airlines
5 คืน
79900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์เกาหลี EXCLUSIVE BUSAN 5วัน3คืน By Korean Air

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย