ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฮังการี สโลวาเกีย เช็ก ออสเตรีย เวียนนา เตลช์ 10วัน7คืน By Austrian

รหัส UJHT07
ทัวร์ฮังการี / สโลวาเกีย / เชค
10 วัน 7 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿139,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

กรุงเทพมหานคร

ย่อ

วันที่ 2

เวียนนา – เยอร์ - บูดาเปสต์ (ฮังการี) – เข้าชมอาคารรัฐสภา – บูดา คาสเซิล ฮิลล์

ย่อ

วันที่ 3

บูดาเปสต์ – ฮอลโลโก – เอ็กเกอร์

ย่อ

วันที่ 4

โบลดอคโก – โคเซตซ์ (สโลวาเกีย)

ย่อ

วันที่ 5

โคเซตซ์ – ปราสาทสปิส – ถ้ำโดฟซินสกา ไอซ์ เคฟ – บันสกาบิสตริกา

ย่อ

วันที่ 6

บิสตริกา –บันสกา สติอาฟนิชา – ปราสาทเทพนิยายโบจ์ไนซ์ – หมู่บ้านโบราณชิมานี

ย่อ

วันที่ 7

ปราสาทเตรนซีน – ออลอโมตซ์

ย่อ

วันที่ 8

ออลอโมตซ์ – ลิโทมิช – เตลช์

ย่อ

วันที่ 9

เตลช์ – เวียนนา

ย่อ

วันที่ 10

กรุงเทพมหานคร

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ46036
สายการบิน Emirates
4 คืน
75999
รหัส UJ11213
สายการบิน Turkish Airlines
5 คืน
63900
รหัส UJEK058
สายการบิน Etihad
7 คืน
90900
รหัส UJHT08
สายการบิน Swiss-Air
7 คืน
149900
รหัส UJVW044
สายการบิน Saudia Airlines
8 คืน
97777

จองผ่านเว็บ

ทัวร์ฮังการี สโลวาเกีย เช็ก ออสเตรีย เวียนนา เตลช์ 10วัน7คืน By Austrian

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย