ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อเมริกาตะวันตก อุทยานแห่งชาติ โยเซมิติ 9วัน7คืน By Starlux Airlines

รหัส UJ11276
ทัวร์สหรัฐอเมริกา
9 วัน 6 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿129,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 6 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินไทเป(ไต้หวัน)-สนามบิน ซาน ฟรานซิสโก

ย่อ

วันที่ 2

ซาน ฟรานซิสโก - ล่องเรือชมอ่าวซาน ฟรานซิสโก - เก็บภาพสะพานโกลเดนเกรท - ถนนลอมบาร์ด - นั่งรถชมเมือง

ย่อ

วันที่ 3

ซาน ฟรานซิสโก - นั่งรถรางชมเมือง - ร้านSwensen's สาขาแรกของโลก - ทวิน พีค - โมเดสโต้

ย่อ

วันที่ 4

โมเดสโต้ - เข้าชมอุทยานแห่งชาติ โยเซมิติ - เบเกอร์สฟิลด์

ย่อ

วันที่ 5

เบเกอร์สฟิลด์ - ลาสเวกัส - ช้อปปิ้งเอาท์เลท-อิสระชมเมือง ลาส เวกัส

ย่อ

วันที่ 6

ลาส เวกัส - เขื่อนฮูเวอร์ - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน - Night Tour ชมไฟยามค่ำคืน

ย่อ

วันที่ 7

ลาส เวกัส - ลอส แองเจลิส - ชมเมือง - สนามบิน

ย่อ

วันที่ 8

สนามบิน ลอส แองเจลิส - สนามบินไทเป

ย่อ

วันที่ 9

สนามบินไทเป – กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ08JF
สายการบิน Thai Airways
3 คืน
53900
รหัส UJFM22
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
9999
รหัส UJ14110
สายการบิน Etihad
5 คืน
63900
รหัส UJVW029
สายการบิน Turkish Airlines
5 คืน
73333
รหัส UJ11291
สายการบิน Etihad
6 คืน
98900
รหัส UJEK09
สายการบิน Emirates
7 คืน
94900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์อเมริกาตะวันตก อุทยานแห่งชาติ โยเซมิติ 9วัน7คืน By Starlux Airlines

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย