ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิต 8วัน5คืน By Qatar Airways

รหัส UJ11289
ทัวร์อิตาลี / เยอรมัน / สวิตเซอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿83,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 5 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

มิลาน -ดูโอโม่ -เมสเตร้ -เกาะเวนิส -สะพานถอนลมหายใจ -จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค -ล่องเรือกอนโดล่า***

ย่อ

วันที่ 3

เมสเตร้ -ฮัลล์สตัทท์ -ซอล์ซบูร์ก -สวนมิลาเบลล์ -ช้อปปิ้ง

ย่อ

วันที่ 4

ซอล์ซบูร์ก -อินน์สบรุกซ์ -หลังคาทองคำ -เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ -เคมเทน

ย่อ

วันที่ 5

เคมเทน -ลิกเทนสไตน์ -กรุงวาดุส -ลูเซิร์น -สะพานไม้ -อนุสาวรีย์สิงโต -ซูริค

ย่อ

วันที่ 6

ซูริค -เลาเทอร์บรุนเนน -น้ำตกชเตาบ์บาค -นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี -V Cableway -อินเทอร์ลาเก้น -ซูริค

ย่อ

วันที่ 7

ซูริค -น้ำตกไรน์ -ช้อปปิ้งแบรนด์เนม -สนามบินซูริค -เดินทางกลับ

ย่อ

วันที่ 8

กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ11277
สายการบิน Thai Airways
6 คืน
115900
รหัส UJVW038
สายการบิน Oman Air
7 คืน
79999
รหัส UJ11278
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
95900
รหัส UJ11288
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
149900
รหัส UJ11265
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
148900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิต 8วัน5คืน By Qatar Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย