ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน มิลาน มิวนิก 7วัน4คืน By Saudi Airlines

รหัส UJIT11
ทัวร์อิตาลี / ออสเตรีย / เยอรมัน
7 วัน 4 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿66,887

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 4 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

วันที่ 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

ย่อ

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคิงอับดุลลาซิส แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี - เมืองมิลาน – มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน – ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด

ย่อ

วันที่ 3

เมืองมิลาน - นั่งกระเช้าสู่ ยอดเขาแอลป์ ดิ ซุสเซ่ – ชมเทือกเขาโดโลไมท์ – เมืองกอร์ตีนาดัมเปซโซ

ย่อ

วันที่ 4

เมืองกอร์ตีนาดัมเปซโซ – ทะเลสาบมิซูริน่า - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย – หลังคาทองคำ - พระราชวังฮอฟบวร์ก - มหาวิหารอินส์บรูค – เมืองฟุสเซน ประเทศเยอรมัน – โบสถ์เซนต์มัง - ปราสาทโฮส - โบสถ์เซนต์สตีเฟน

ย่อ

วันที่ 5

เมืองฟุสเซน - เมืองโฮเฮนชวานเกา -ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองมิวนิก - มาเรียนพลัทซ์ - ศาลาว่าการใหม่ – ศาลาว่าการเก่า - มหาวิหารเฟราเอน

ย่อ

วันที่ 6

เมืองมิวนิก – เมืองอิงโกลสตัดท์ - เอาท์เล็ต อิงโกลสตัดท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก – ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิด แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

ย่อ

วันที่ 7

ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิด - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJON007
สายการบิน Air Macau
2 คืน
7997
รหัส UJAEK65
สายการบิน Emirates
4 คืน
67888
รหัส UJ11181
สายการบิน Turkish Airlines
5 คืน
79900
รหัส UJBT049
สายการบิน Air Asia
3 คืน
19999
รหัส UJ11272
สายการบิน Emirates
8 คืน
175900
รหัส UJ024
สายการบิน Vietjet Air
4 คืน
17888

จองผ่านเว็บ

ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน มิลาน มิวนิก 7วัน4คืน By Saudi Airlines

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย