ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อิตาลี สวิสฯ เยอรมัน 9วัน6คืน By Thai Airways

รหัส UJ11282
ทัวร์อิตาลี / ออสเตรีย / เยอรมัน
8 วัน 6 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿139,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 6 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 1

มิลาน -มหาวิหารดูโอโม -ฟอกซ์ทาวน์เอาท์เล็ท -เบลินโซน่า

ย่อ

วันที่ 2

เบลินโซน่า -ชมเมือง -แทช

ย่อ

วันที่ 3

แทช -เซอร์แมท -กรอนเนอแกรต -มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง -โลซานน์

ย่อ

วันที่ 4

โลซานน์ -กลาเซียร์ 3000 -กรูแยร์ -กรุงเบิร์น

ย่อ

วันที่ 5

โลซานน์ -กลาเซียร์ 3000 -กรูแยร์ -กรุงเบิร์น

ย่อ

วันที่ 6

กรุงเบิร์น -บาเซิล -น้ำตกไรน์ -ทิทิเช่ - BLACK FOREST – ชมทะเลสาบทิทิเซ่

ย่อ

วันที่ 7

ทิทิเช่ -ไฟร์บูร์ก -กอลมาร์ -ไฮเดลเบิร์ก -แฟรงค์เฟิร์ต

ย่อ

วันที่ 8

แฟรงค์เฟิร์ต -บ็อบพาร์ด -ล่องเรือแม่น้ำไรน์ -ช้อปปิ้ง -เดินทางกลับ

ย่อ

วันที่ 9

กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJPB01
สายการบิน turkmenistan airlines
7 คืน
89999
รหัส UJON016
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
11911
รหัส UJON005
สายการบิน Emirates
2 คืน
11911
รหัส UJ39143
สายการบิน Etihad
6 คืน
82888
รหัส UJ46036
สายการบิน Emirates
4 คืน
75999
รหัส UJEK09
สายการบิน GULF AIR
4 คืน
69900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์อิตาลี สวิสฯ เยอรมัน 9วัน6คืน By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย