ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 9วัน6คืน By Etihad Airways

รหัส UJ11291
ทัวร์อิตาลี / สวิตเซอร์แลนด์ / ฝรั่งเศส
9 วัน 6 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿98,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 6 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -อาบูดาบี

ย่อ

วันที่ 2

โรม -นครรัฐวาติกัน -มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ -โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า -น้ำพุเทรวี่ -บันไดเสปน -ปิซ่า

ย่อ

วันที่ 3

ปิซ่า -หอเอนเมืองปิซ่า -เมสเตร้ -เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ -จัตุรัสซานมาโค -วิหารเซ็นต์มาร์ค

ย่อ

วันที่ 4

เวนิส เมสเตร้ -อินเทอร์ลาเค่น -เดินเที่ยวชมเมือง

ย่อ

วันที่ 5

อินเทอร์ลาเค่น -หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี -Eiger -THE V-CABLEWAY -ดีจอง

ย่อ

วันที่ 6

ดีจอง -รถไฟด่วน TGV -ปารีส -พระราชวังแวร์ซายย์ -ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์

ย่อ

วันที่ 7

ปารีส -ชมเมือง -หอไอเฟล -ช้อปปิ้ง

ย่อ

วันที่ 8

ปารีส -สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์ -อาบูดาบี

ย่อ

วันที่ 9

อาบูดาบี(อิมิเรทส์) -กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJBE009
สายการบิน Emirates
6 คืน
129999
รหัส UJ11227
สายการบิน Finnair
8 คืน
195900
รหัส UJEK051
สายการบิน Singapore
5 คืน
63900
รหัส UJZG021
สายการบิน China
3 คืน
23990
รหัส UJHT14
สายการบิน Turkish Airlines
13 คืน
319900
รหัส UJ11198
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
169900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 9วัน6คืน By Etihad Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย