ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 10วัน8คืน By Emirates

รหัส UJ11284
ทัวร์อิตาลี / สวิตเซอร์แลนด์ / ฝรั่งเศส
10 วัน 8 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿149,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 8 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ดูไบ -กรุงโรม

ย่อ

วันที่ 2

กรุงโรม -นครรัฐวาติกัน -มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ -โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า -น้ำพุเทรวี่ -บันไดสเปน -ปิซ่า

ย่อ

วันที่ 3

ปิซ่า -หอเอนเมืองปิซ่า -เมสเตร้ -เกาะเวนิส -สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค -วิหารเซ็นต์มาร์ค

ย่อ

วันที่ 4

เวนิส เมสเตร้ -ลูเซิร์น -อนุสาวรีย์สิงโต - ชวาเน่นท์พลัทซ์ -เดินเที่ยวชมเมือง -ช้อปปิ้ง

ย่อ

วันที่ 5

ลูเซิร์น -หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน -นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี -Eiger -THE V-CABLEWAY -อินเทอร์ลาเค่น แ

ย่อ

วันที่ 6

อินเทอร์ลาเค่น -หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ - กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) -ชมเมืองเก่า -บ่อหมี -ดีจอง

ย่อ

วันที่ 7

ดีจอง -รถไฟด่วน TGV -ปารีส -เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ -ขึ้นหอไอเฟล

ย่อ

วันที่ 8

ปารีส -เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ -City Tour -ย่านมองมาร์ต

ย่อ

วันที่ 9

ปารีส -ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -Duty Free -ห้างลาฟาแยต -ช้อปปิ้งจุใจ -เดินทางกลับ

ย่อ

วันที่ 10

กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJEK09
สายการบิน Emirates
5 คืน
79900
รหัส UJ39411
สายการบิน Thai AirAsia
4 คืน
28999
รหัส UJZG406
สายการบิน Singapore
4 คืน
69990
รหัส UJ11290
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
135900
รหัส UJ64721
สายการบิน Thai Lion Air
3 คืน
21990
รหัส UJPD241
สายการบิน Turkish Airlines
7 คืน
99900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 10วัน8คืน By Emirates

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย