ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส เวนิส จุงเฟรา 12วัน9คืน By Singapore Airlines

รหัส UJEK10
ทัวร์อิตาลี / สวิตเซอร์แลนด์ / ฝรั่งเศส
12 วัน 9 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿113,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 12 วัน 9 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

สนามบินสิงคโปร์-สนามบินฟูมิชิโน-โรม-วาติกัน- มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-ถ่ายรูปโคลอสเซี่ยม-น้ำพุเทรวี่- ช้อปปิงบันไดสเปน

ย่อ

วันที่ 3

โรม-ฟลอเร้นซ์ ชมจัตุรัส-ปิซ่า หอเอนปิซ่า

ย่อ

วันที่ 4

ปิซ่า-เวนิสเมสเตร้-ล่องเรือสู่เกาะเวนิส-เวนิสเมสเตร้ พิเศษ!! เมนูสปาเก็ตตี้หมึกดำ

ย่อ

วันที่ 5

เวนิสเมสเตร้-ซีร์มิโอเน่-มิลาน ถ่ายรูปดูโอโม่

ย่อ

วันที่ 6

มิลาน-ซุก-ลูเซิร์น ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 7

ลูเซิร์น-กรินเดลวาลด์ เทอร์มินอล กระเช้าไอเกอร์เอ๊กซ์เพรส ขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา-สถานีกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาฮาร์เดอร์ คุล์ม-อินเทอร์ลาเก้น พิเศษ!! เมนูฟองดูชีส

ย่อ

วันที่ 8

อินเทอร์ลาเก้น-เบิร์น ชมเมือง บ่อหมีสีน้ำตาล- มองเทรอซ์ ถ่ายรูปปราสาทชิลยง-โลซานน์ ถ่ายรูปศาลาไทย-ดิจอง

ย่อ

วันที่ 9

ดิจอง-ปารีส-แวร์ซายส์ พระราชวังแวร์ซายส์-ปารีส ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลุฟวร์-ช้อปปิ้ง La Samaritaine พิเศษ!! เมนูยอดนิยมหอยเอสคาร์โก

ย่อ

วันที่ 10

ปารีส ชมเมืองถ่ายรูปประตูชัย ชองเอลิเซ่-ถ่ายรูปหอไอเฟล-ล่องเรือแม่น้ำแซน-ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet-ปารีส พิเศษ!! อาหารกลางวันสุดโรแมนติกบนหอไอเฟล

ย่อ

วันที่ 11

ปารีส-มองมาร์ต วิหารสเกรเกอร์-ช้อปปิ้ง Duty Free- ช้อปปิ้งลาฟาแย็ต-สนามบินชาร์ลเดอโกลล์ พิเศษ!! เมนูอาหารไทย

ย่อ

วันที่ 12

สนามบินสิงคโปร์-สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJEK08
สายการบิน Turkish Airlines
4 คืน
59900
รหัส UJ11294
สายการบิน Air Canada
8 คืน
225900
รหัส UJSM008
สายการบิน Air Busan
3 คืน
19999
รหัส UJHT11
สายการบิน KOREAN AIR
8 คืน
199900
รหัส UJ11296
สายการบิน Air Canada
8 คืน
229900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส เวนิส จุงเฟรา 12วัน9คืน By Singapore Airlines

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย