ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส โรม ดิฌง ปารีส แม่น้ำแซน 9วัน7คืน By Emirates

รหัส UJBE016
ทัวร์อิตาลี / สวิตเซอร์แลนด์ / ฝรั่งเศส
9 วัน 7 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿125,999

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 1

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินดูไบ - กรุงโรม

ย่อ

วันที่ 2

นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ - จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ - โคลอสเซี่ยม - โรมันฟอรั่ม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน

ย่อ

วันที่ 3

เมืองปิซ่า - จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม - หอเอนเมืองปีซ่า - เมืองเวนิสเมสเตร้

ย่อ

วันที่ 4

ท่าเรือตรอนเคตโต้ - จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค - สะพานถอนหายใจ - สะพานรีอาลโต้ - มิลาน

ย่อ

วันที่ 5

เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - เมืองอินเทอลาเก้น - ถนน Hoheweg

ย่อ

วันที่ 6

เมืองกรินเดอวาลด์ - กระเช้า Eiger Express - อุโมงค์น้ำแข็ง - อุโมงค์โลกอัลไพน์ - Jungfrau Panorama view - เมืองเลาเทอร์บรุนเนน - เมืองดิฌง

ย่อ

วันที่ 7

เมืองดิฌง - แวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - กรุงปารีส - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

ย่อ

วันที่ 8

จัตุรัสทรอกาเดโร ชมหอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน - ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ - ลาวัลเล่ เอาท์เล็ท - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์

ย่อ

วันที่ 9

สนามบินนานาชาติดูไบ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ11167
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
129900
รหัส UJ00002
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
149900
รหัส UJIT04
สายการบิน Emirates
5 คืน
75888
รหัส UJSM008
สายการบิน Juneyao Airlines
3 คืน
25999
รหัส UJZG001
สายการบิน Vitenam
3 คืน
10990
รหัส UJVW026
สายการบิน Mahan Air
5 คืน
39999

จองผ่านเว็บ

ทัวร์อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส โรม ดิฌง ปารีส แม่น้ำแซน 9วัน7คืน By Emirates

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย