ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส มิลาน เวนิส โคโม่ จุงเฟรา ปารีส 9วัน6คืน By Thai Airways

รหัส UJITG62
ทัวร์อิตาลี / สวิตเซอร์แลนด์ / ฝรั่งเศส
9 วัน 6 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿105,888

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 6 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

ย่อ

วันที่ 2

ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี - เมืองมิลาน - มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน – โรงละครลาสกาล่า – ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด - เมืองเวนิสเมสเตร

ย่อ

วันที่ 3

เมืองเวนิสเมสเตร - ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – สะพานริอัลโต – โบสถ์เซนต์มาร์ก -พระราชวังดอจส์ - เมืองโคโม่

ย่อ

วันที่ 4

เมืองเตรเมซโซ - ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ - เมืองซุก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - Lohri AG Store - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz – เมืองอินเตอร์ลาเคน

ย่อ

วันที่ 5

เมืองอินเตอร์ลาเคน - กรินเดลวัลด์ – สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ ขึ้นกระเช้าไอเกอร์ เอ็กเพรส – ยอดเขาจุงเฟรา - ปราสาทน้ำแข็ง - อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – รถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟรา - ลงกระเช้าไอเกอร์ เอ็กเพรส - สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน – เมืองดิฌง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ย่อ

วันที่ 6

เมืองดิฌง - เมืองเซรีส - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ - เมืองปารีส – หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช

ย่อ

วันที่ 7

เมืองปารีส - ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux duty free - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

ย่อ

วันที่ 8

เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล- ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 9

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ01VG
สายการบิน Turkish Airlines
5 คืน
78995
รหัส UJFM24
สายการบิน Thai Lion Air
2 คืน
10999
รหัส UJ210
สายการบิน Lucky Air
5 คืน
20888
รหัส UJEK10
สายการบิน Emirates
7 คืน
95900
รหัส UJTN04
สายการบิน Thai AirAsia X
4 คืน
29888
รหัส UJ11296
สายการบิน Air Canada
8 คืน
229900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส มิลาน เวนิส โคโม่ จุงเฟรา ปารีส 9วัน6คืน By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย