ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส โรม จุงเฟรา 10วัน7คืน By Emirates

รหัส UJEK09
ทัวร์อิตาลี / สวิตเซอร์แลนด์ / ฝรั่งเศส
10 วัน 7 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿94,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

สนามบินดูไบ-สนามบินฟูมิชิโน-โรม-วาติกัน-โคลอสเซี่ยม

ย่อ

วันที่ 3

โรม-ปิซ่า หอเอนปิซ่า-ฟลอเรนซ์ พิเศษ!! เมนูพิซซ่าสไตล์อิตาเลียน

ย่อ

วันที่ 4

ฟลอเรนซ์-เวนิสเมสเทร่-เกาะเวนิส-เวนิสเมสเทร่

ย่อ

วันที่ 5

เวนิสเมสเทร่-มิลาน-อินเทอร์ลาเก้น

ย่อ

วันที่ 6

อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงเฟรา-ดิจอง

ย่อ

วันที่ 7

ดิจอง-ปารีส-ล่องเรือแม่น้ำแซน-แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

ย่อ

วันที่ 8

ปารีส-ประตูชัยนโปเลียน-ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนหอไอเฟ-พระราชวังแวร์ซายส์

ย่อ

วันที่ 9

มงมาร์ต-พิพิธภัณฑ์ลูฟท์-ห้างลา ซามาริแตง-La Vallee Village Outlet-สนามบินชาร์ลเดอโกลล์

ย่อ

วันที่ 10

สนามบินดูไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJVF01
สายการบิน Air Asia
3 คืน
14888
รหัส UJEK032
สายการบิน Emirates
5 คืน
88900
รหัส UJ11123
สายการบิน Thai Airways
8 คืน
169900
รหัส UJIT08
สายการบิน Saudia Airlines
4 คืน
69888
รหัส UJZG046
สายการบิน Qingdao Airlines
5 คืน
24990

จองผ่านเว็บ

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส โรม จุงเฟรา 10วัน7คืน By Emirates

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย