ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อิตาลีใต้ Unesco 11วัน8คืน By Emirates

รหัส UJ11272
ทัวร์อิตาลี
11 วัน 8 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿175,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 11 วัน 8 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินดูไบ – สนามบินฟูมิชิโน(โรม)

ย่อ

วันที่ 2

ฟูมิชิโน – เมืองโบราณปอมเปอี – ซอร์เรนโต้

ย่อ

วันที่ 3

ซอร์เรนโต้ – นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะคาปรี(พักในเกาะคาปรี) – บลู กร๊อตโต นั่งรถรางสู่จัตุรัสอูมแบร์โต – สวนออกัสตุส – อนาคาปรี – นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว มอนเต โซลาโร

ย่อ

วันที่ 4

คาปรี – ซอร์เรนโต – พอซิตาโน – อะมัลฟี – ราเวลโล - วิลล่า รูโฟโล(สวนแสนสวย) – ซาเลอร์โน(เส้นทางอมัลฟีมรดกโลก)

ย่อ

วันที่ 5

เซอร์ลาโน – เปสตุม – ชมเมือง คาสเทลเมสซาโน – มาเทร่า

ย่อ

วันที่ 6

มาเทร่า – เมืองโบราณมาเทร่า(มรดกโลก) – เมืองโบราณอัลเบลโรเบลโล่

ย่อ

วันที่ 7

อัลเบโรเบลโล – ชมเมืองเลชเช่ – ชมเมืองบารี

ย่อ

วันที่ 8

บารี – เนเปิลส์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท

ย่อ

วันที่ 9

เนเปิ้ล – กรุงโรม – กรุงวาติกัน – เข้าชมวิหารเซนต์ ปีเตอร์ - เข้าชมภายในโคลอสเซียม – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 10

กรุงโรม – น้ำพุเทรวี่ – เมืองเก่าโรม – วิหารแพนธีออน - บันไดสเปน – ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม – สนามบินฟูมิชิโน(โรม) – สนามบินดูไบ

ย่อ

วันที่ 11

สนามบินดูไบ – กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ94487
สายการบิน Thai Lion Air
3 คืน
11999
รหัส UJSM006
สายการบิน Air Busan
3 คืน
18999
รหัส UJPK05
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
22999
รหัส UJ924
สายการบิน Vietjet Air
5 คืน
21888
รหัส UJEK09
สายการบิน Singapore
5 คืน
75900
รหัส UJ11208
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
79900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์อิตาลีใต้ Unesco 11วัน8คืน By Emirates

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย