ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อิตาลีใต้ 11 วัน By Qatar Airways

รหัส UJ02082
ทัวร์อิตาลี
11 วัน 8 คืน

ที่เทียว

22

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿172,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 11 วัน 8 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

โดฮา – สนามบินโรม – เมืองโบราณปอมเปอี – ซอร์เรนโต้

ย่อ

วันที่ 3

ซอร์เรนโต้ – นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะคาปรี(พักในเกาะคาปรี) – บลูกร๊อตโต นั่งรถรางสู่จัตุรัสอูมแบร์โต – สวนออกัสตุส

ย่อ

วันที่ 4

คาปรี – ซอร์เรนโต – พอซิตาโน – อะมัลฟี – ราเวลโล วิลล่า รูโฟโล(สวนแสนสวย) – ซาเลอร์โน(เส้นทางอมัลฟีมรดกโลก)

ย่อ

วันที่ 5

เซอร์ลาโน – เปสตุม – ชมเมือง คาสเทลเมสซาโน – มาเทร่า

ย่อ

วันที่ 6

มาเทร่า – เมืองโบราณมาเทร่า(มรดกโลก) – เมืองโบราณอัลเบลโรเบลโล่

ย่อ

วันที่ 7

มาเทร่า – เลชเช่ – บารี

ย่อ

วันที่ 8

บารี – เนเปิลส์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท

ย่อ

วันที่ 9

เนเปิ้ล – กรุงโรม – กรุงวาติกัน – เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน Sistine Chapel – วิหารเซนต์ ปีเตอร์ – เข้าชมภายในโคลอสเซียม – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 10

กรุงโรม – น้ำพุเทรวี่ – เมืองเก่าโรม – วิหารแพนธีออน บันไดสเปน – ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม – สนามบินโรม – โดฮา

ย่อ

วันที่ 11

โดฮา – กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJHT13
สายการบิน Eva Air
11 คืน
249900
รหัส UJ36674
สายการบิน MYANMAR AIRWAYS
3 คืน
15990
รหัส UJVW109
สายการบิน STARLUX
3 คืน
15888
รหัส UJ57851
สายการบิน MYANMAR AIRWAYS
3 คืน
14999
รหัส UJTN111
สายการบิน Air Asia
2 คืน
13888

จองผ่านเว็บ

ทัวร์อิตาลีใต้ 11 วัน By Qatar Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย