ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อิตาลีเหนือ โดโลไมท์ ทะเลสาบโคโม 8วัน5คืน By Thai Airways

รหัส UJ009
ทัวร์อิตาลี
8 วัน 5 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿109,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 5 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

วันที่ 1

กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

วันที่ 2

เมืองมิลาน-เมืองซีร์มิโอเน่-ทะเลสาบกราด้า-อุทยาน แห่งชาติโดโลไมท์-ทะเลสาบคาเรซซ่า

ย่อ

วันที่ 3

เมืองออร์ติเซ่-ALPE DI SIUSI-โบสถ์ SANTA MADDALENA-ทะเลสาบเบรียส-เมืองคอร์ติน่าดอมปาสโซ่

ย่อ

วันที่ 4

ทะเลสาบมิซูลิน่า-NOVENTA DI PIAVE DESIGNER OUTLET-เกาะเวนิส-พักค้างคืนบนเกาะเวนิส

ย่อ

วันที่ 5

เมืองฟลอเรนซ์-เมืองปิซ่า-หอเอนปิซ่า

ย่อ

วันที่ 6

เมืองมิลาน-มหาวิหารมิลาน- GALLERIA VITTORIO EMANUELE II

ย่อ

วันที่ 7

เมืองโคโม่-ทะเลสาบโคโม-สนามบินเมืองมิลาน

ย่อ

วันที่ 8

กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ04JF
สายการบิน Thai Airways
4 คืน
68900
รหัส UJEK08
สายการบิน Emirates
4 คืน
69900
รหัส UJGG01
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
140888
รหัส UJVF03
3 คืน
9888
รหัส UJTN111
สายการบิน Thai Airways
4 คืน
59888

จองผ่านเว็บ

ทัวร์อิตาลีเหนือ โดโลไมท์ ทะเลสาบโคโม 8วัน5คืน By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย