ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อัลซาซ สวิส ฝรั่งเศส ช่วงปีใหม่ 9วัน6คืน By Qatar Airways

รหัส UJ11274
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ / ฝรั่งเศส
9 วัน 6 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿129,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 6 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - โดฮา

ย่อ

วันที่ 2

โดฮา – แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – จตุรัสมาร์กพลัทซ์ - สตาซบูร์ก – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 3

สตาซบูร์ก – ริคเวียร์ – ริโบวิลเล่ – กอลมาร์ – ทิทิเซ่ (ป่าดำ) - ชมทะเลสาบทิทิเซ่ – ขาหมูเยอรมัน พร้อม แบล็กฟรอเรสเค้ก

ย่อ

วันที่ 4

ทิทิเซ่ – รถไฟไต่เขา สู่ ยอดเขาริกิ – ล่องเรือทะเลสาปลูเซิร์น - ลูเซิร์น – อนุเสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – อินเทอลาเก้น

ย่อ

วันที่ 5

หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – กระเช้า EIGER EXPRESS – ดีจอง

ย่อ

วันที่ 6

ดีจอง – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายย์ – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 7

ปารีส – เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ลูฟท์ – อิสระชอปปิ้ง ห้าง ลาฟาแยต

ย่อ

วันที่ 8

ปารีส – ชมเมือง – จัตุรัสคองคอร์ด – ชองเอลิเซ่ – ถ่ายภาพกับหอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ย่านมองมาร์ต – สนามบิน

ย่อ

วันที่ 9

โดฮา – กรุงเทพมหานคร

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJ11272
สายการบิน Emirates
8 คืน
175900
รหัส UJ0324
สายการบิน Air Asia
3 คืน
11888
รหัส UJ11240
สายการบิน Qantas airways
10 คืน
199900
รหัส UJTP06
สายการบิน Thai AirAsia X
4 คืน
45900
รหัส UJ11246
สายการบิน Qatar Airways
6 คืน
82900
รหัส UJEK10
สายการบิน Singapore
9 คืน
113900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์อัลซาซ สวิส ฝรั่งเศส ช่วงปีใหม่ 9วัน6คืน By Qatar Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย