ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เช็ก เวียนนา ปราก 7วัน5คืน By Air India

รหัส UJVW034
ทัวร์ออสเตรีย / ฮังการี / สโลวาเกีย
7 วัน 5 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿57,777

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 5 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนิวเดลี – สนามบินเวียนนา - เวียนนา (ออสเตรีย)

ย่อ

วันที่ 2

ช้อปปิ้ง McArthurGlen Outlet – บูดาเปสต์ (ฮังการี) - จัตุรัสวีรบุรุษ - สะพานเชน - ปราสาทบูดา

ย่อ

วันที่ 3

บราติสลาวา (สโลวาเกีย) - ย่านเมืองเก่า - Cumil รูปปั้นคนที่โผล่มาจากท่อระบายน้ำ - ปราก (สาธารณรัฐเช็ก)

ย่อ

วันที่ 4

ปราสาทปราก (บริเวณด้านนอก) - จตุรัสเมืองเก่า - สะพานชาร์ลส์ - เชสกี้ คลุมลอฟ - เชสกี้ บูเดอโจวิซ - จตุรัสนาเมสตี

ย่อ

วันที่ 5

ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบ (ออสเตรีย) - เวียนนา

ย่อ

วันที่ 6

พระราชวังฮอฟบวร์ก (บริเวณด้านนอก) - ช้อปปิ้ง คาร์ทเนอร์สตรีท - สนามบินเวียนนา

ย่อ

วันที่ 7

สนามบินนิวเดลี - สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJSM008
สายการบิน Juneyao Airlines
3 คืน
25999
รหัส UJVG04
สายการบิน Turkish Airlines
5 คืน
74995
รหัส UJFM41
สายการบิน China
2 คืน
16999
รหัส UJTN111
สายการบิน Air Asia
5 คืน
24888
รหัส UJ11244
สายการบิน Finnair
7 คืน
199900

จองผ่านเว็บ

ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เช็ก เวียนนา ปราก 7วัน5คืน By Air India

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย