ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์สแกนดิเนเวีย นั่งรถไฟสายโรแมนติก ช่วงปีใหม่ 10วัน7คืน By Thai Airways

รหัส UJ11275
ทัวร์เดนมาร์ก / นอร์เวย์ / สวีเดน
10 วัน 7 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿149,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน

ย่อ

วันที่ 2

โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – เรือสำราญ DFDS(ห้องพัก Sea View)

ย่อ

วันที่ 3

ออสโล(นอร์เวย์) – ชมเมือง – ฟลอม/วอส

ย่อ

วันที่ 4

ฟลอม – ล่องเรือชมซอนน์ ฟยอร์ด – กุดแวนเก้น – ฟลอม - นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบาน่า – เบอร์เกน

ย่อ

วันที่ 5

เบอร์เกน – ชมเมือง – หมู่บ้านบริกเกน – ยอดเขาฟลอเยน - ตลาดปลา – ร่วมฉลองปีใหม่ ณ เมืองเกลโล

ย่อ

วันที่ 6

โกล – ออสโล – ช้อปปิ้ง – เฮลซิงกิ(บินภายใน)

ย่อ

วันที่ 7

เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์หิน – ช้อปปิ้ง - ล่องเรือสำราญซิลเรียไลน์ Silja Line (ห้องพักวิวทะเล Sea View) – สต๊อคโฮล์ม

ย่อ

วันที่ 8

สต๊อกโฮล์ม – เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือรบวาซ่า – ชมเมืองเก่า - ชมศาลาว่าการเมือง – ช้อปปิ้ง – ฉลองปีใหม่ ณ กรุงสต๊อคโฮล์ม

ย่อ

วันที่ 9

สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า(เมืองหลวงเก่า) – สนามบิน

ย่อ

วันที่ 10

กรุงเทพฯ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJZG029
สายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS
3 คืน
21990
รหัส UJR001
สายการบิน Thai AirAsia X
3 คืน
26919
รหัส UJVF18
สายการบิน Vietjet Air
3 คืน
24888
รหัส UJIT002
สายการบิน Turkish Airlines
5 คืน
77888
รหัส UJ11235
สายการบิน Thai Airways
7 คืน
175900
รหัส UJFM34
สายการบิน vietravel airlines
3 คืน
11999

จองผ่านเว็บ

ทัวร์สแกนดิเนเวีย นั่งรถไฟสายโรแมนติก ช่วงปีใหม่ 10วัน7คืน By Thai Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย