ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์สเปน มาดริด บาร์เซโลน่า อาลีวา รอนดา 11วัน8คืน By Qatar Airways

รหัส UJ11261
ทัวร์สเปน
11 วัน 8 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿139,900

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 11 วัน 8 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – โดฮา

ย่อ

วันที่ 2

โดฮา– บาร์เซโลนา – มองต์จูอิค – ซาราโกซา – ชมเมือง

ย่อ

วันที่ 3

ซาราโกซา – เซโกเวีย – สะพานส่งน้ำโรมัน - มาดริด

ย่อ

วันที่ 4

มาดริด – พระราชวังหลวง - พลาซ่า มายอร์ – ปูเอต้าเดลซอล - ถนนช้อปปิ้งเปรเซียโดส

ย่อ

วันที่ 5

มาดริด – โทลเลโด – กาเซเรส – เมริด้า

ย่อ

วันที่ 6

กาเซเรส - เมรีด้า – เซบีญ่า – ชมเมือง - ชมระบำฟลาเมงโก

ย่อ

วันที่ 7

ล่องเรือ แม่น้ำกัวดัลกิบีร์ - เซทเทนิล เด ลาส โบเดกาส - รอนด้า - กรานาด้า

ย่อ

วันที่ 8

กรานาด้า – พระราชวังอาลัมบรา – วิหารกรานาด้า

ย่อ

วันที่ 9

มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ - คาซา มิลา - จัสตุรัสคาตาลุนญ่า

ย่อ

วันที่ 10

บาร์เซโลน่า – ช้อปปิ้งที่ La RocaVillage Outlet – เดินทางกลับ

ย่อ

วันที่ 11

สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJZG404
สายการบิน Turkish Airlines
5 คืน
76990
รหัส UJIQR02
สายการบิน Emirates
6 คืน
39888
รหัส UJ11244
สายการบิน Finnair
7 คืน
199900
รหัส UJ11224
สายการบิน Qantas airways
10 คืน
195900
รหัส UJBT038
สายการบิน Thai Lion Air
3 คืน
14999
รหัส UJFM41
สายการบิน China
2 คืน
16999

จองผ่านเว็บ

ทัวร์สเปน มาดริด บาร์เซโลน่า อาลีวา รอนดา 11วัน8คืน By Qatar Airways

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย