ติดต่อสอบถาม

เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.30 น.

เสาร์ 09.30 - 15.30 น.

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก ออสโล ล่องเรือสำราญ 9วัน7คืน By Air India

รหัส UJVW033
ทัวร์สวีเดน / นอร์เวย์ / เดนมาร์ก
9 วัน 7 คืน

ที่เทียว

มื้ออาหาร

ที่พัก

สายการบิน


เริ่มต้น ฿87,888

รายละเอียดทัวร์

ช่วงเดินทาง

เงื่อนไขทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 7 คืน ขยายทั้งหมด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนิวเดลี (อินเดีย) - สนามบินโคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก)

ย่อ

วันที่ 2

พระราชวังคริสเตียนบอร์ก (บริเวณภายนอก) - ปราสาท โรเซนบอร์ก (บริเวณภายนอก) - ล่องเรือ สำราญ DFDS Seaway - ออสโล (นอร์เวย์)

ย่อ

วันที่ 3

ออสโล โอเปร่าเฮาส์ - ถ่ายรูปกับ Holmenkollen Ski Tower - อุทยานฟรอกเนอร์ หรือสวนหิน (Frogner Park) - มหาวิหารแห่งออสโล - Shopping ถนนคนเดิน คาร์ลโจฮันเกท (Karl Johangen Gate)

ย่อ

วันที่ 4

คาร์ลสตัด Karlstad (สวีเดน) - ถ่ายรูปด้านนอกวิหารคาร์ลสตาด - อนุสาวรีย์สันติภาพคาร์ลสตาด - เออเรบลู Örebro - ถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทเออเรอบลู

ย่อ

วันที่ 5

จุดชมวิวบนเนินเขา ถนน FJALLGATAN - ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม - ย่านเมืองเก่า กัมลาสแตน (Gamla Stan) - มหาวิหารสตอกโฮล์ม (บริเวณภายนอก) – จุดชมวิวสะพาน สเกปส์โฮลเมน - Shopping ถนน ดรอทนิงกาตัน (Drottninggatan)

ย่อ

วันที่ 6

จัตุรัสลินเชอปิง - เมืองลุนด์ - มหาวิหารลุนด์ - ย่านเมืองเก่าลุนด์ - เมืองมัลโม่

ย่อ

วันที่ 7

โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (บริเวณภายนอก) - จตุรัส Lilla Torg - ผ่านชมสะพานโอเรซุนด์ - โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) – ย่าน นูฮาวน์ (เดนมาร์ก) - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (บริเวณภายนอก) - น้ำพุเกฟิออน (Gefion Fountain) - รูปปั้นนางเงือก (The Little Mermaid) - ห้างอิลลุมโคเปนเฮเกน

ย่อ

วันที่ 8

หอสังเกตการณ์ Round Tower - จัตุรัสศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน - Shopping ถนน สตรอยก์ - สนามบินโคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก)

ย่อ

วันที่ 9

สนามบินนิวเดลี (อินเดีย) - สนามบินสุวรรณภูมิ

ย่อ

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว ราคา

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าทัวร์นี้รวม ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

เงื่อนไขทัวร์

ช่องทางการชำระเงิน การคืนเงิน

ชำระสินค้า และบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการ โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิการไทย

ชื่อบัญชี: บจก. อัลติเมท เจอร์นี่

ประเภท: ออมทรัพย์ สาขา: เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เลขบัญชี: 143-8-572755

แสดงทั้งหมด
  • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     
  • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการทำการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทจะทำการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกกับเซลล์
แสดงทั้งหมด

จองทัวร์นี้แอดไลน์

@ultimate.bkk

แล้วบอกรหัสทัวร์

จองทัวร์นี้โทร

(+66)98 961 9000

แล้วบอกรหัสทัวร์

ทัวร์อื่น ๆ

รหัส UJZG046
สายการบิน Qingdao Airlines
5 คืน
24990
รหัส UJEK09
สายการบิน Singapore
5 คืน
73900
รหัส UJ814
สายการบิน Thai AirAsia X
4 คืน
35888
รหัส UJ024
สายการบิน Singapore
2 คืน
17999
รหัส UJ08851
สายการบิน Singapore
2 คืน
15999
รหัส UJVW021
สายการบิน Mahan Air
6 คืน
48888

จองผ่านเว็บ

ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก ออสโล ล่องเรือสำราญ 9วัน7คืน By Air India

ระบุข้อมูลของผู้เดินทาง
ระบุรูปแบบห้องพัก
ข้อมูลผู้จอง

การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง
(เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา)
จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย